Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti

Štatút Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti bol schválený uznesením vlády č. 309/2012 27. júna 2012. Účinnosť nadobúda 1. septembra 2012, čím sa zároveň zrušuje dovtedy platný Štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti prijatý na základe uznesenia vlády SR č. 134/2011.

 


Článok 1

Úvodné ustanovenie

Tento štatút upravuje postavenie, úlohy, vzťahy a zodpovednosť splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „splnomocnenec“), zásady činnosti, organizačné zabezpečenie jeho činnosti a vzťahy splnomocnenca k orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom, s cieľom riešenia zásadných otázok participácie aktívnej verejnosti na správe vecí verejných, mimovládnych neziskových organizácií ako inštitúcií aktívnej verejnosti, ako i štátnej správy a samosprávy otvorenej k aktívnej verejnosti v Slovenskej republike.
 
 
 

Článok 2

Postavenie splnomocnenca
 

 1. Splnomocnenec má postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).1
 2. Splnomocnenca vymenúva a odvoláva vláda na návrh podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda vlády“).
 3. Splnomocnenec zodpovedá za svoju činnosť vláde.
 4. Splnomocnenec koordinuje svoju činnosť s podpredsedami vlády Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda vlády“) a s príslušnými ministrami.
 5. V   rozsahu   plnenia   svojich   úloh   a v súvislosti   s výkonom   svojej   funkcie, si splnomocnenec môže zriaďovať pracovné skupiny alebo komisie. Ich  agendu,  zloženie,  úlohy,  zásady  činnosti,  technické  a organizačné  zabezpečenie  činnosti,  ako   aj   práva   a   povinnosti   členov,  vymedzí splnomocnenec.

 

 
 
Článok 3
Pôsobnosť splnomocnenca 
 

 1. Návrhy, na ktorých realizáciu je potrebný súhlas vlády, predkladá splnomocnenec na rokovanie vlády prostredníctvom podpredsedu vlády a ministra vnútra. Splnomocnenec predkladá návrhy a iné materiály vláde v spolupráci s príslušnými ministrami.
 2. Splnomocnenec je subjektom, ktorý sa zúčastňuje medzirezortných pripomienkových konaní. Pokiaľ ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie materiál, ktorý sa svojím obsahom týka problematiky participácie aktívnej verejnosti na správe vecí verejných, mimovládnych neziskových organizácií ako inštitúcií aktívnej verejnosti a štátnej správy a samosprávy otvorenej k aktívnej verejnosti a financovania v týchto oblastiach, vrátane čerpania finančných prostriedkov zo zahraničných fondov a fondov Európskej únie v Slovenskej republike, je splnomocnenec subjektom, ktorému sa tento materiál zasiela na pripomienkovanie v súlade so Smernicou na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky .
 3. Splnomocnenec predkladá návrhy na rokovanie poradných orgánov vlády, ak si to vyžaduje povaha veci.
 4. Splnomocnenec sa zúčastňuje na zasadnutiach vlády, na ktorých sa prerokúvajú otázky patriace do rozsahu jeho úloh za podmienok ustanovených rokovacím poriadkom vlády.

 
 
 

Článok 4
Hlavné úlohy splnomocnenca

 
(1) Splnomocnenec pri svojej činnosti najmä:
 
 

 1. zabezpečuje a koordinuje implementáciu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2012-2013;
 2. zabezpečuje a koordinuje implementáciu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012-2013;
 3. zabezpečuje a koordinuje prípravu ďalších Akčných plánov Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti a Iniciatívy pre otvorené vládnutie
 4. zabezpečuje a koordinuje tvorbu iniciatív a stratégií, ktoré sa prioritne zameriavajú na posilnenie postavenia občanov voči štátu a jeho orgánom, podporu aktivít, ktoré zvyšujú participáciu občanov a ich vplyv na verejné politiky, financovanie aktivít občianskej spoločnosti, transformáciu a zefektívnenie dotačných systémov štátu v prospech rozvoja občianskej spoločnosti a vytvorenie všeobecne záväzných právnych predpisov pre občiansku participáciu a pre mimovládne neziskové organizácie.
 5. zabezpečuje a koordinuje zefektívňovanie podmienok pre rozvoj občianskej spoločnosti v Slovenskej republike, pričom prihliada najmä na:
 6. aktívnu participáciu občanov a mimovládnych neziskových organizácií pri monitoringu fondov Európskej únie a hlavne pri programovaní ďalšieho obdobia pre implementáciu operačných programov tak, aby sa organizácie občianskej spoločnosti stali jednými zo základných prijímateľov tejto pomoci,
 7. podporu infraštruktúry mimovládnych neziskových organizácií prostredníctvom jednotlivých rezortných ministerstiev,
 8. úpravu mechanizmov priamej finančnej podpory (napr. verejné obstarávanie verejnoprospešných služieb, programy podpory mimovládnych neziskových organizácií, fondy Európskej únie) ako aj nepriamej finančnej podpory (napr. mechanizmus daňovej asignácie) z verejných zdrojov pre  mimovládne neziskové organizácie tak, aby ich mimovládne neziskové organizácie mohli čím skôr efektívne a transparentne získavať a používať.

 
(2)   Pri tvorbe a realizácií iniciatív a stratégií sa splnomocnenec najmä:
 
 

 1. podieľa na legislatívnom procese umožňujúcomzvýšenie občianskej participácie a rozvoja mimovládneho neziskového sektora,
 2. v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje problémy súvisiace s optimálnym nastavením prostredia a podmienok pre rozvoj a zdravé fungovanie občianskej spoločnosti,
 3. napomáha rozvoju efektívnej komunikácie medzi verejným sektorom a mimovládnym neziskovým sektorom, resp. ďalšími segmentmi občianskej spoločnosti,
 4. organizuje porady zainteresovaných orgánov a inštitúcií a po dohode s nimi navrhuje príslušné opatrenia a závery,
 5. z podnetu vlády, mimovládnych neziskových organizácií alebo z vlastného podnetu na základe svojich poznatkov zabezpečuje pre vládu vypracovanie analytických a koncepčných materiálov,
 6. zabezpečuje a realizuje ďalšie činnosti, ktorými ho poverí vláda.

 
(3) Splnomocnenec v rámci svojej pôsobnosti pripravuje a spolupodieľa sa na tvorbe ďalších koncepčných materiálov súvisiacich s rozvojom občianskej spoločnosti.
 
 
 

Článok 5
Zásady činnosti splnomocnenca
 
 

 1. Splnomocnenec svoju činnosť vykonáva tak, aby nebola dotknutá právomoc a pôsobnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ich zodpovednosť za plnenie úloh.
 2. Ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy poskytujú splnomocnencovi pomoc, potrebnú súčinnosť a informácie na plnenie jeho úloh uvedených v článku 4 tohto štatútu.
 3. Splnomocnenec podľa potreby z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie informuje predsedu vlády, podpredsedu vlády alebo príslušného ministra o riešení otázok vo svojej oblasti plnenia úloh.
 4. Splnomocnenec je oprávnený v medziach plnenia svojich úloh žiadať informácie a stanoviská od orgánov štátnej správy, ako aj od organizácií a inštitúcií v ich zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a spolupracovať s nimi v rámci plnenia svojich úloh.
 5. Splnomocnenec pri realizácii svojej činnosti v medziach plnenia svojich úloh spolupracuje s mimovládnymi neziskovými organizáciami alebo ich stavovskými združeniami,
  s orgánmi územnej samosprávy, s vedecko-výskumnými a vysokoškolskými pracoviskami, medzinárodnými organizáciami a ďalšími subjektmi zaoberajúcimi sa rovnakým predmetom činnosti. Splnomocnenec spolupracuje s riadiacimi orgánmi relevantných operačných programov v rámci programových období 2007– 2013 a 2014– 2020.
 6. Splnomocnenec sa pri výkone svojej funkcie riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády, ako aj medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 
 

Článok 6
Vzťahy splnomocnenca
k orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom

 
 

 1. Pri svojej činnosti využíva splnomocnenec informácie, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy ústredných a miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, expertné a odborné dokumenty Európskej únie, domácich a zahraničných odborných inštitúcií.
 2. Splnomocnenec navrhuje, koordinuje a realizuje plnenie svojich úloh v súčinnosti s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a mimovládnymi organizáciami a inými subjektmi.
 3. Splnomocnenec v rámci svojej činnosti spolupracuje s poradnými orgánmi vlády.

 
 
 

Článok 7
Organizačné, administratívne, materiálno-technické a finančné zabezpečenie činnosti splnomocnenca

 
 
 

 1. Na zabezpečenie činnosti splnomocnenca sa na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) zriaďuje Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „Úrad).
 2. Na čele úradu je splnomocnenec. Vnútornú organizačnú štruktúru úradu, funkcie, činnosti a pôsobnosť určuje organizačný poriadok ministerstva, ktorého zmenu vykoná ministerstvo na návrh splnomocnenca.
 3. Zamestnanci úradu sú v štátnozamestnaneckom pomere2alebo v pracovnoprávnom vzťahu3 k ministerstvu vnútra.
 4. Splnomocnenec realizuje politiku vlády pri riešení problematiky rozvoja občianskej spoločnosti prostredníctvom úradu.
 5. Splnomocnenec riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť úradu.
 6. Výdavky spojené s plnením úloh splnomocnenca sa hradia zo štátneho rozpočtu. Návrh rozpočtu splnomocnenca sa predkladá ako súčasť návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra. Splnomocnenec predkladá ministerstvu vnútra návrh rozpočtu odôvodňujúci finančné náklady potrebné na zabezpečenie činnosti splnomocnenca a jeho úradu v čase prípravy štátneho rozpočtu na nasledujúci rok.

 
 

Článok 8
Zmeny a doplnenia štatútu

 
(1) Zmeny a doplnenia štatútu schvaľuje vláda SR.
 
 

Článok 9
Zrušovacie ustanovenie
 

 1. Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu sa zároveň zrušuje Štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti prijatý na základe uznesenia vlády SR č. 134/2011.

 
 

Článok 10
Účinnosť štatútu

 
(1) Tento štatút nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
 1 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
2 Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3 Napríklad zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 

 

Na stiahnutie (pdf.):

Štatút Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, uznesenie vlády č. 309/2012

Štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, uznesenie vlády č. 134/2011

2824