Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Uskutočnilo sa rozporové konanie k návrhu zákona o geodézii a kartografii

04.12.2012

Dňa 3.12.2012 sa uskutočnilo rozporové konanie k návrhu zákona o geodézii a kartografii k zásadným pripomienkam ktoré vzniesol Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. Na rozporovom konaní sa zúčastnení dohodli na niekoľkých zásadných zmenách. Jednou z najzásadnejších je umožnenie čo najjednoduchšieho a nediskriminačného prístupu k údajom prostredníctvom bezplatného poskytovanie informácií subjektom, ktoré ich budú používať na nekomerčné účely. Občania a organizácie, ktoré dané informácie nezískavajú za účelom podnikania, budú mať na základe dohody k dispozícii dáta bezplatne a v strojovo spracovateľnej podobe.
10134