Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Základné dokumenty
 

Štatút Rady vlády SR pre MNO
Rokovací poriadok Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie
Kritériá členstva v Komore MNO (Uznesenie RV MNO č. 30)