Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Operačný program Efektívna verejná správa

10.06.2013

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač vymenoval pracovnú skupinu, zloženú z predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií, ktorej úlohou je podieľať sa na príprave operačnému programu Efektívna verejná správa v rámci štrukturálnych fondov Európskej únie v programovacom období 2014 – 2020.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zorganizoval stretnutia členov pracovnej skupiny spolu so zainteresovanými predstaviteľmi mimovládnych neziskových organizácií po celom Slovensku, konkrétne v Bratislave, Žiline a Košiciach. Ich hlavnou úlohou bola diskusia o prioritách tretieho sektora v oblastiach, ktoré definovala Európska únia ako strategické na najbližšie programové obdobie, a to Efektívna a moderná verejná správa, Boj proti korupcii a transparentné verejné obstarávanie, Efektívne súdnictvo, Posilňovanie analytických kapacít a Posilňovanie verejného dohľadu občianskej spoločnosti.

Návrhy, ktoré vzišli z týchto stretnutí a následných ďalších stretnutí pracovnej skupiny, splnomocnenec ďalej tlmočil na zasadnutiach pracovnej skupine pri Ministerstve vnútra, ktorá pripravuje spomínaný operačný program Efektívna verejná správa.


11798