Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

V decembri 2013 sa uskutočnilo 6. zasadnutie Rady vlády SR pre MNO

12.02.2014

Zástupcovia štátnej správy a mimovládneho sektora sa dňa 19.12.2013 stretli na 6. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. 
 
Rada rokovala o  materiáloch, ktoré predniesli jednotliví partneri štátnej správy:
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR: Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR - návrh trvalého finančného mechanizmu implementácie,
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Národná stratégia na ochranu detí pred násilím a Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020,
  • Ministerstvo životného prostredia SR: Návrh na riešenie problematiky programu Európskej únie Copernicus a konsolidácia národných monitorovacích sietí v Slovenskej republike
 
Ďalším bodom programu boli témy v garancii Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti: participácia, registre MNO a Memorandum o porozumení.
 
Bližšie informácie o programe, jednotlivých materiáloch, vznesených pripomienkach, o hlasovaniach a uzneseniach z nich vyplývajúcich a zápisnicu nájdete na stránke http://www.tretisektor.gov.sk/zasadnutia/.
14166