Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 je v MPK

31.01.2014

Dňa 29.01.2014 sa stretla pracovná skupina zástupcov mimovládnych neziskových organizácií, delegovaná Radou vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie v rámci implementácie Partnerstva a na základe metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu. Jej úlohou je aktívne sa podieľať na príprave jednotlivých operačných programov štrukturálnych fondov Európskej únie v programovom období 2014 – 2020.
 
Cieľom stretnutia bolo zaujatie spoločného stanoviska k Partnerskej dohode SR na roky 2014-2020 v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré práve prebieha. Viac informácií nájdete tu.
 
 
Členovia pracovnej skupiny sa zhodli na vyjadrení svojho postoja tromi spôsobmi:
  • vydaním tlačovej správy, ktorej znenie si môžete prečítať tu,
  • sformulovaním svojich požiadaviek vo forme hromadnej pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktorú je možné podporiť tu,
  • zvolaním Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktorej témou bude pozícia tretieho sektora v Partnerskej dohode a jednotlivých operačných programoch na roky 2014 – 2020.

14220