Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Hľadáme partnerov pre národný projekt

29.07.2013

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predkladanie súťažných návrhov na uzavretie partnerstva v rámci pripravovaného národného projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií“.

Cieľom projektu je zvýšenie efektivity riešenia problémov súvisiacich s plnením úloh verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „MNO“), zvýšenie efektivity výkonu verejnej správy rovnako ako využívania verejných zdrojov investovaných do MNO cez overenie ich administratívnej, odbornej a technickej spôsobilosti pre potreby hodnotenia žiadateľov v rámci štrukturálnych fondov a pre lepší prehľad o MNO z hľadiska ich výkonnosti a transparentnosti, zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej správy a MNO, zvýšenie právnej istoty v zmluvných vzťahoch medzi štátom a MNO a zjednodušenie administratívnych postupov.

Pre prípravu a realizáciu projektu hľadáme partnerov, ktorí musia preukázať expertízu v jednej alebo viacerých z týchto oblastí:
  • Porozumenie a skúsenosti s výskumnou a analytickou činnosťou v oblasti fungovania MNO na Slovensku a v zahraničí podložené vlastnou publikačnou činnosťou, skúsenosti s mechanizmami poskytovania finančných prostriedkov a donorstvom (Výzva č.1),
     
  • porozumenie a skúsenosti s činnosťou nadácií ako špecifickej skupiny MNO na Slovensku, skúsenosti s poskytovaním grantov pre MNO na Slovensku, skúsenosti s prerozdeľovaním finančných prostriedkov z verejných domácich i zahraničných zdrojov pre MNO na Slovensku (Výzva č.2),
     
  • porozumenie a skúsenosti s procesom konzultácie s MNO, predstaviteľmi verejnej správy a verejnosti, schopnosť negociácie a riešenia konfliktných situácií, hľadania alternatívnych riešení a dohodovania skupín s rozdielnymi záujmami, s prípravou, realizáciou a vedením skupinových diskusií a pracovných stretnutí a s vedením konferencií (Výzva č.3),
     
  • skúsenosti v oblasti navrhovania legislatívnych úprav, spracovania odborných ekonomicko-právnych analýz, skúsenosti s kreovaním legislatívneho prostredia MNO, skúsenosti s tvorbou elektronických odborných informácií v oblasti MNO a ich vzájomným štruktúrovaním (Výzva č.4).

Termín na predloženie súťažného návrhu je dňa 16. augusta 2013 do 15.00 hod. Ponuka doručená po stanovenej lehote nebude prijatá a neotvorená bude vrátená organizácii.


Viac informácií nájdete v jednotlivých výzvach.

Kontaktná osoba v prípade otázok ohľadom predmetu národného projektu alebo predkladania súťažných návrhov:

Jana Kuzmová
e-mail: jana.kuzmova@minv.sk
tel.č.: 02 / 509 44 988
 


14562