Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Zámer národného projektu schválený

30.06.2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval v spolupráci so zástupcami mimovládnych organizácií zámer národného projektu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej len „OP EVS“). Národný projekt bude financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci nového programového obdobia na roky 2014 - 2020.

Projektový zámer s názvom „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“bol dňa 21.mája 2015 schválený monitorovacím výborom OP EVS.

Cieľom národného projektu je posilniť spoluprácu a vzájomný dialóg medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami v procese tvorby verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a navrhnúť inovácie existujúcich mechanizmov vo verejnej správe v záujme zefektívnenia vstupu verejnosti do tvorby verejných politík. Schválený projektový zámer nájdete tu.

O ďalšom živote národného projektu Vás budeme priebežne informovať.
 

18164