Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

7. zasadnutie Rady vlády SR pre MNO

15.05.2014

Členovia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie sa dňa 10.04.2014 stretli sa prvom tohtoročnom spoločnom zasadnutí. Hlavnou témou bolo predstavenie mechanizmu asignácie dane právnických osôb na najbližšie roky. K tomuto bodu programu sa priradili ďalšie dve témy, ktoré vyplynuli z úloh uznesení vlády SR – hodnotiaca správa plnenia akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti za rok 2013 a materiál Evaluácia dialógov o verejných politikách a pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.

Bližšie informácie o programe, jednotlivých materiáloch, vznesených pripomienkach, o hlasovaniach a uzneseniach z nich vyplývajúcich a zápisnicu nájdete na stránke http://www.tretisektor.gov.sk/zasadnutia/.


15024