Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Akčný plán 2015 Iniciatívy pre otvorené vládnutie - verejné politiky

24.02.2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „úrad splnomocnenca“) vypracoval v poradí druhý Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na rok 2015 (ďalej len „akčný plán“), ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 59/2015 dňa 11. februára 2015.

Záväzky formulované v akčnom pláne vychádzajú z predchádzajúceho akčného plánu, pričom pokračujeme v nastavených procesoch a v prioritných témach. Vznikal participatívne, do konzultácií sa zapojilo široké množstvo organizácií.

Jednou z kapitol akčného plánu je tradične „Vláda otvorená pre dialóg“. Jej cieľom je posilniť a prehĺbiť existujúci mechanizmus spolupráce medzi organizáciami štátnej správy a občianskou spoločnosťou. Úrad splnomocnenca bude spolupracovať s obidvoma stranami pri identifikácii verejných politík a partnerov na spoluprácu z občianskej spoločnosti, pričom je otvorený poskytovať odbornú asistenciu pre obe strany zainteresované do participatívneho dialógu v procese tvorby verejných politík. Zároveň bude plniť funkciu odborného garanta pri vzdelávacích workshopov pre zamestnancov štátnej správy. Na záver bude mapovať a  vyhodnocovať kvalitu participatívnych procesov. .

Znenie jednotlivých úloh kapitoly „Vláda otvorená pre dialóg“ je nasledovné:
 1. Identifikovať aspoň jednu verejnú politiku na každom rezorte, ktorá bude vytvorená participatívnym spôsobom. (Okrem MŽP SR. MPSVaR SR, MZV SR)
   
 2. Zrealizovať workshopy, zamerané na tému zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, pre zamestnancov štátnej správy, ktorí budú zodpovední za identifikáciu a následné vytvorenie verejnej politiky participatívnym spôsobom.
   
 3. Participatívnym spôsobom s občianskou verejnosťou vytvoriť vybranú verejnú politiku a pripraviť podmienky na jej implementáciu.
   
 4. Vytvoriť kritériá pre hodnotenie participatívnych procesov tvorby a implementácie verejných politík.
   
 5. Vyhodnotiť tvorbu a implementáciu vybraných verejných politík zrealizovaných participatívnym spôsobom.
   
 6. Zmapovať súčasné legislatívne prostredia vo vzťahu k zapájaniu verejnosti do tvorby verejných politík a navrhnúť jeho úpravy.
V súčasnosti Úrad splnomocnenca pracuje na naplnení úlohy č. 22. O priebehu ďalších úloh Vás budeme priebežne informovať. V prípade akýchkoľvek dotazov kontaktujte zodpovednú osobu Mgr. Ivetu Ferčíkovú telefonicky (02 / 50 9 44 985) alebo e- mailom (iveta.fercikova@minv.sk).
Tešíme sa na spoluprácu.

17121