Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Aktuality - Tretí sektor

16.01.2015 - Nominovaní zástupcovia tretieho sektora v monitorovacích výboroch o...
 Komora za mimovládne neziskové organizácie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len Komora) na svojom zasadnutí dňa 16.12.2014 diskutovala o nomináciách zá...
09.01.2015 - Schvaľovanie operačných programov európskych štrukturálnych a inves...
Po schválení Partnerskej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou v júni 2014 prebieha od októbra 2014 schvaľovanie operačných programov európskych štrukturálnych...
10.12.2014 - Zástupcovia MNO v monitorovacích výboroch EŠIF
Vážení záujemcovia o členstvo v monitorovacích výboroch z radov mimovládnych organizácií.   V súčasnosti prebieha výber zástupcov tretieho sektora do monitorovacích výborov je...
08.12.2014 - Výstupy z workshopu s medzinárodnou účasťou
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti realizoval v dňoch 3 – 4. decembra 2014 workshop s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutočnil v rámci národného ...
05.11.2014 - Nový splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Vláda SR na svojom rokovaní dňa 5.11.2014 vymenovala Martina Giertla za nového splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Martin Giertl preberá funkciu po Filipov...
05.11.2014 - Nový splnomocnenec a legislatívne návrhy na rokovaní vlády
Vláda SR na svojej schôdzi dňa 5.11.2014 prerokovala niekoľko bodov, úzko súvisiacich s mimovládnymi neziskovými organizáciami: Vlády SR menovala pána Martina Giertla za ...
05.11.2014 - Zákon o ochrane oznamovateľov korupcie schválený
Národná rada SR schválila zákon, ktorého zámerom je pomôcť odhaľovať korupciu a to prostredníctvom posilnenia ochrany jej oznamovateľov voči následnému šikanovaniu zo strany zam...
24.10.2014 - Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 - 2013 Koncep...
Vláda Slovenskej republike na svojom zasadnutí dňa 22.10.2014 vzala na vedomie materiál Správa o hodnotení realizácie úloh akčného plánu 2012-2013 Koncepcie rozvoja občianskej s...
3088