Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Aktuality - Tretí sektor

03.06.2013 - Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie zasadala štvrtýkrát
Dňa 27.5.2013 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Rada rokovala o týchto bodoch: 1) Diskusia k materiálom a programom pripravený...
24.05.2013 - Memorandum o porozumení
Jednou z úloh z uznesenia Vlády SR č. 68 z roku 2012 je úloha ministrom a splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracovať a predložiť na rokovanie vlády Me...
22.05.2013 - Spoločná pozícia MNO k operačným programom štrukturálnych fondov na...
Rada vlády SR pre MNO dňa 25.3.2013 delegovala zástupcov platforiem neziskového sektora do pracovných skupín k jednotlivým OP štrukturálnych fondov. Ich úlohou je aktívne sa pod...
16.05.2013 - Deklarácie rezortov o spolupráci s MNO boli vládou SR vzaté na vedomie
Po tom, ako Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie (RV MNO) na svojom treťom zasadnutí 25. marca uznesením vzala na vedomie a predložila pripomienky k jednotlivým de...
03.04.2013 - Stretnutie k návrhu podpory watchdogových MNO na Slovensku
Uskutočnilo sa prvé stretnutie pracovnej skupiny k problematike tvorby nezávislého finančného mechanizmu pre podporu tzv. watchdogových mimovládnych organizácii, v zmysle úlo...
28.03.2013 - Stretnutie k problematike ochrany oznamovateľov nekalých praktík
Hlavným programom stretnutia bol aktuálny stav v oblasti problematiky oznamovateľov nekalých praktík (tzv. whistleblowers), a možné riešenia úpravy ich ochrany. Prítomní boli zá...
27.03.2013 - Tretie zasadnutie Rady vlády pre MNO
Zástupcovia štátnej správy a neziskového sektora sa v pondelok 25. marca 2013 zišli na ďalšom zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Ústrednú tému rokova...
21.03.2013 - Deklarácie rezortov o spolupráci s MNO sú pripravené na prerokovanie
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s jednotlivými rezortmi už finišuje s prípravou Deklarácií o spolupráci ministerstiev a mimovládnych n...
12.03.2013 - Paragrafové znenie návrhu Zákona o verejných zbierkach je už na stole
Dňa 26. februára 2013 sa zišla pracovná skupina k príprave návrhu Zákona o verejných zbierkach zložená zo zástupcov menovaných mimovládnych neziskových organizácií a predstavite...
05.03.2013 - Začíname s tvorbou projektu na podporu rozvoja dobrovoľníctva na Sl...
20. februára sa na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu podpory rozvoja dobrovoľníctva na Sl...
3088