Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Aktuality - Tretí sektor

Dataportál už obsahuje viac ako 80 datasetov.
01.03.2013 - Dataportál už obsahuje viac ako 80 datasetov.
Dataportál, jeden z pilotných projektov Úradu spolnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, zakotvený v Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie Slovenskej re...
10.01.2013 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti navrh...
Prinášame Vám tri kľúčové legislatívne návrhy Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a legislatívnej pracovnej skupiny Rady vlády pre MNO týkajúce sa charit...
09.01.2013 - Zápis a uznesenia z druhého rokovania rady vlády pre MNO
Zverejňujeme zápis a uznesenia z druhého rokovania Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa konalo dňa 10.12.2012. Nosnými témami prvého zasadnutia bolo schvále...
Veselé Vianoce a PF2013
20.12.2012 - Veselé Vianoce a PF2013
Milí spolupracovníci a milí priatelia! Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač a celý jeho úrad Vám želajú krásne Vianoce a šťastný a úspešný nový ...
Prezentácia návrhu základných náležitostí projektu Elektronických hromadných žiadostí (EHŽ)
18.12.2012 - Prezentácia návrhu základných náležitostí projektu Elektronických h...
Predstavujeme Vám našu predstavu o základných náležitostiach budúceho systému elektronických hromadných žiadostí (EHŽ) vypracovanú Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občia...
12.12.2012 - Splnomocnenec poskytol pre 1.SNSC rozhovor k otázke daňovej asignác...
V posledných dňoch sa podarilo dosiahnuť zmenu asignačného mechanizmu dvoch percent. Čo viedlo k tomuto úspechu? Dosiahnutie tejto dohody nebolo jednoduché. Predchádzalo mu via...
12.12.2012 - Druhé zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie
Dňa 10.12.2012 sa uskutočnilo druhé zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Zasadanie Rady vlády pre MNO otvoril podpredseda Rady vlády Splnomocnenec vlády p...
11.12.2012 - Zasadnutia pracovných skupín Rady vlády pre MNO
Dňa 6.12.2012 sa pred plánovaným zasadnutím Rady vlády pre MNO sa stretli dve pracovné skupiny Rady vlády, aby prerokovali ďalší postup v dvoch zásadných otázkach pre mimovládny...
05.12.2012 - Splnomocnenec sa zúčastnil zasadnutia Koordinačného výboru pre posk...
Dňa 3.12.2012 sa uskutočnilo zasadnutie Koordinačného výboru pre poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci SR v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitos...
04.12.2012 - Uskutočnilo sa rozporové konanie k návrhu zákona o geodézii a karto...
Dňa 3.12.2012 sa uskutočnilo rozporové konanie k návrhu zákona o geodézii a kartografii k zásadným pripomienkam ktoré vzniesol Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spolo...
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
3088