Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Deklarácie rezortov o spolupráci s MNO boli vládou SR vzaté na vedomie

16.05.2013

Po tom, ako Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie (RV MNO) na svojom treťom zasadnutí 25. marca uznesením vzala na vedomie a predložila pripomienky k jednotlivým deklaráciám rezortov, boli tieto materiály posunuté na rokovanie vlády SR. Deklarácie sa dostali do programu jej rokovania a boli vzaté na vedomie 3. apríla 2013.

Deklarácie sú jednostranným zaviazaním sa k spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktoré vypracovali jednotlivé ministerstvá. Príprava Deklarácií o spolupráci je prvým krokom k vypracovaniu Memoranda o porozumení, ktoré vyplýva z Uznesenia vlády SR č.68/2012 a ktoré bude obsahovať základné východiskové body pre spoluprácu štátnych inštitúcií s mimovládnymi neziskovými organizáciami.

Znenie deklarácií ako aj stanovisko RV MNO je možné nájsť na tu.

11378