Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Deklarácie rezortov o spolupráci s MNO sú pripravené na prerokovanie

21.03.2013

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s jednotlivými rezortmi už finišuje s prípravou Deklarácií o spolupráci ministerstiev a mimovládnych neziskových organizácií, ako to vyplýva z Uznesenia vlády SR č. 68, úlohy C.1.

Deklarácie sú jednostranným zaviazaním sa k spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktoré vypracovali jednotlivé ministerstvá. Príprava Deklarácií o spolupráci je prvým krokom k vypracovaniu Memoranda o porozumení, ktoré bude obsahovať základné východiskové body pre spoluprácu štátnych inštitúcií s mimovládnymi neziskovými organizáciami a ktorého príprava je podľa Uznesenia vlády č. 68 naplánovaná na jún 2013.

Tieto Deklarácie budú prerokované na najbližšej Rade vlády pre MNO, ktorá sa uskutoční 25. marca,  a ak budú schválené, rada vlády odporučí vláde vziať ich na vedomie.
10773