Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Delegácia vice-ministerky Yan Yuquing z Číny na návšteve u splnomocnenca

16.09.2011
prezrieť fotogalériu Prezrieť fotogalériu

Delegáciu vice-ministerky Yan Yuquing z Ministerstva pre občianske záležitosti Čínskej ľudovej republiky (ďalej len ČĽR) prijal  dňa 8. septembra 2011 na Úrade vlády SR splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. Na stretnutí prezentoval vzťah štátu k občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorý sa po roku 1989 so zmenou režimu na liberálnu demokraciu výrazne zmenil. Pomenoval kľúčovo dôležité legislatívne podmienky umožňujúce občanom slobodne zakladať rôzne formy mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len MNO), slobodný prístup k informáciám, ako aj mechanizmus asignácie dane fyzických a právnických osôb, ktorý umožňuje financovanie MNO nepodliehajúce politickej kontrole.
Na stretnutí zazneli i otázky týkajúce sa dôvodov pre obmedzenia pri registrácii MNO v Číne. (Podľa podkladov z Ministerstva zahraničných vecí SR je v súčasnosti v Číne 440 tisíc registrovaných MNO pričom rôzne zdroje odhadujú počet neregistrovaných subjektov na jeden až tri milióny). Pani vice-ministerka uviedla, že ČĽR zvažuje registráciu malých organizácií. Okrem toho splnomocnenec otvoril otázku väznenia ľudsko-právnych aktivistov, ako aj otázku požiadaviek Tibetu a Dalajlámu v oblasti náboženskej slobody a práva na uplatnenie zmeny vlády. Pani vice-ministerka prezentovala zásady ČĽR vo vzťahu k MNO i k zapájaniu občanov do rozhodovania.
 

4017