Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Financovanie MNO a OS

Kľúčovým predpokladom dlhodobo udržateľnej práce MNO na Slovensku je ich dostatočné a trvalé, resp. predvídateľné, finančné zabezpečenie. Nedostatočné a nestabilné finančné prostredie bez dostatku nezávislých finančných zdrojov implikuje neistú existenciu MNO do budúcnosti, príp. ich narastajúcu finančnú závislosť od verejných zdrojov, ktorá zas môže ohroziť ich obsahovú a expertnú nezávislosť.
 
Aktuálne existuje šesť základných typov zdrojov, ktoré priamo alebo nepriamo finančne podporujú fungovanie mimovládnych neziskových organizácií (MNO) na Slovensku:
 
1. Asignačný mechanizmus 2 % dane z príjmu právnických a fyzických osôb
 
Možnosť asignácie 2%dane z príjmu PO a FO na účet ľubovoľnej MNO je nástrojom nepriameho financovania a na Slovensku platí od roku 2003. Od roku 2011 však dochádza v prípade asignácie zo strany právnických osôb k jej postupnej eliminácii z pôvodných 2 % na konečných 0,5 %, pričom PO pribudla podmienka prispievať aj zo zisku spoločnosti. Takto sa každoročne bude znižovať tento percentuálny podiel, napr. v roku 2012 pri poukázaní 2% majú darcovia povinnosť prispieť z vlastného zisku čiastkou 0,5%, inak je výška ich asignácie len 1,5%. Od roku 2019 sa táto výška asignácie zníži na 0,5 % zaplatenej dane, a to bez podmienky súčasného poskytnutia finančného daru.
 
Tabuľka 1: Výška asignovanej dane FO a PO v rokoch 2002 - 2012
financovanie mno asignacia
Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

2. Dobrovoľné príspevky (dary) fyzických osôb a firemná filantropia, verejné zbierky, členské príspevky členov MNO, výnosy z vlastnej činnosti MNO
 
Dobrovoľné príspevky FO a PO ako zdroj príjmu MNO je v súčasnosti na Slovensku stále sa kreujúci spôsob podpory MNO, ktorý nemá dlhú históriu. Z tohto dôvodu  je veľakrát tento zdroj nepredvídateľný a do budúcnosti neistý. Firemná filantropia môže mať formu priamych darov, grantov, prípadne reklamných zmlúv, čiže sponzoringu. Firmy častokrát zriaďujú nadačný fond pri nadácii, na ktorý podnikateľský subjekt prispieva buď vlastnými prostriedkami alebo poukazuje nadácii 2 % z podielu dane. Rebríček najvýznamnejších firemných prispievateľov každoročne zostavuje Fórum donorov (tzv. Top firemný filantrop).

3. Verejné financie zo zahraničných zdrojov, najmä z nórskych a švajčiarskych fondov

Tieto prostriedky bilaterálnej finančnej pomoci tvorili podstatnú a veľmi dôležitú časť pri tvorbe základnej infraštruktúry neziskového sektora. Slovensko ako plnohodnotný člen Európskej únie je z pohľadu zahraničných donorov čoraz častejšie vnímané ako dostatočne vyspelé a demokratické na to, aby tieto zdroje netvorili najpodstatnejšiu časť príjmov, preto tento spôsob financovania MNO postupne zaniká.

4. Verejné finančné prostriedky z európskych štrukturálnych fondov

Tieto finančné zdroje sú v súčasnosti z pohľadu neziskového sektora pravdepodobne najkľúčovejšie. Dôležité pri nich je zapojiť MNO do celého procesu od programovania, cez stanovenie pravidiel uchádzania sa, až po samotné čerpanie, aby sa zabránilo vylúčeniu MNO zo zoznamu oprávnených žiadateľov, ako sa to deje v práve končiacom programovom období. Dôležitou podmienkou čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov je tiež zjednodušenie ich administrácie a zavedenie mechanizmu globálnych grantov.
 
5. Financovanie z verejných zdrojov na úrovni dotačných mechanizmov jednotlivých rezortov

V prípade financovania činnosti MNO z verejných zdrojov na rezortnej úrovni ide o najčastejší spôsob finančnej podpory sektora, pričom ide o priame vyčlenenie prostriedkov z rozpočtov jednotlivých ministerstiev. Sekundárnou formou podpory je tiež poskytovanie nefinančných prostriedkov a služieb, terciárne ide o dobrovoľnícku prácu samotných zamestnancov. Okrem týchto zdrojov sú ďalším potenciálnym zdrojom príjmov pre MNO dotácie z príjmov z odvodu z hazardných hier.

6. Financovanie z verejných zdrojov na úrovni miestnych samospráv

Na úrovni samospráv obcí a miest dochádza k finančnej podpore MNO, rovnako ako na štátnej úrovni, prostredníctvom vyčlenenia financií z rozpočtu, prípadne odpustením niektorých miestnych poplatkov alebo miestnych daní.

V nastávajúcom období stoja štát i MNO pred výzvou, ako zabezpečiť viaczdrojové financovanie tretieho sektora a ako nastaviť pravidlá priameho alebo nepriameho financovania tretieho sektora.
 

Viac informácií a detailnejšie informácie a dáta o štruktúre a objeme finančnej podpory MNO nájdete tu:

Štúdia súčasného stavu občianskej spoločnosti na Slovensku (2011)
Ministerstvo financií SR: Štátne záverečné účty
The Situation of the Third Sector in Slovakia, the Impacts of Crisis, Trends, Mainstreams and Challenges (v anglickom jazyku, 2012)
8866