Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Informácia k tlačivám Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

03.03.2014

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti požiadal finančnú správu o zaujatie stanoviska k problematike chybných tlačív "Vyhlásenia":

"Finančná správa SR zverejnila na svojom webovom sídle vzor tlačiva vyhlásenia, ktoré však obsahovalo chybný údaj (Suma do výšky 2% resp. 3% zo zaplatenej dane z r. 12 bola uvedená ako (minimálne 3,32€)) – pričom predmetný zákon v aktuálnom znení požaduje minimálne 3€ (odporúčaný vzor zverejnený MF SR pritom obsahuje správny údaj minimálne 3€). Dané chybné tlačivo bolo zverejnené na webovej stránke www.financnasprava.sk ešte 19.2.2014, pričom následne je už  na web stránke zverejnené opravené, správne tlačivo vyhlásenia.

Z reakcií množstva organizácií - prijímateľov 2% z dane, ktorí už medzitým rozdistribuovali tieto „chybné“ vyhlásenia podľa vzoru finančnej správy vyplýva, že viaceré daňové úrady odmietajú akceptovať – prijímať takéto chybné tlačivá aj napriek tomu, že údaj o minimálnej poukázanej sume je vo vyhlásení iba informatívny a inak takéto vyhlásenie obsahuje všetky vyžadované náležitosti podľa § 50 ods. 3 zákona.

Na základe horeuvedeného Vás týmto žiadame o zaujatie stanoviska:

Z akého dôvodu daňové úrady na Slovensku neakceptujú takéto „chybné“ tlačivo vyhlásenia, ktoré bolo zverejnené finančnou správou SR, ktoré obsahuje všetky požadované náležitosti, pričom dokonca nejde o chybu, ktorá by bola v rozpore s uvedeným § 50 ods. 3 zákona."

Odpoveď finančnej správy:

V súvislosti so zverejneným neaktuálnym vzorom tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“,  ak sa daňovníci rozhodnú poukázať  podiel zaplatenej dane prostredníctvom iného tlačiva ako je doporučené a ak použité tlačivo obsahuje údaje uvedené vo vzore tlačiva resp. obsahuje údaje podľa § 50 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bude ho finančná správa akceptovať.  Aj keď bude v tlačive v riadku 12 uvedená už neplatná suma minimálnej výšky poukázania ( t.j. 3,32 eur, táto je vyššia ako má možnosť daňovník poukázať v tomto roku  t.j. 3 eurá) nebude to  mať  vplyv na poukázanie správnej výšky  poukázanej sumy.  
 
       Na základe uvedeného,  DÚ budú rešpektovať každé vyhlásenie, ktoré bude obsahovať údaje podľa § 50 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a to: 
1. meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, číslo telefónu, ak ide o vyhlásenie predkladané daňovníkom fyzickou osobou,
2. obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo daňovníka, ak ide o vyhlásenie predkladané daňovníkom právnickou osobou,
b) sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane,
c) zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka,
d) identifikačné údaje prijímateľa alebo prijímateľov podľa odseku 4, a to obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo organizácie,
e) uvedenie sumy pripadajúcej na každého prijímateľa.
(2) Podiel zaplatenej dane podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje podľa § 47 ods. 1 na eurocenty nadol a je najmenej
a) 3 eurá, ak je daňovníkom fyzická osoba,
b) 8 eur pre jedného prijímateľa, ak je daňovníkom právnická osoba.
 
 
Mgr. Patrícia Macíková
hovorca finančnej správy
 


14504