Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku prerokovávaná vládou SR 22. februára 2011

22.02.2012

Dnes na rokovaní vlády SR bude prerokovaný materiál: „Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku:  Strategické zámery rozvoja občianskej spoločnosti do roku 2020 a Akčný plán na roky 2012 – 2013.“ Materiál bol konzultovaný so širokým spektrom relevantných aktérov, k návrhu koncepcie boli v januári 2012 zorganizované stretnutia v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.  Dňa 2. februára 2012 bol návrh koncepcie prerokovaný na Výbore pre mimovládne neziskové organizácie, ktorý koncepciu schválil a odporučil vláde SR prijať. Po zapracovaní pripomienok išiel materiál do medzirezortného pripomienkovania. Po zapracovaní všetkých pripomienok vznikla finálna verzia Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

Finálna verzia Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
 

6108