Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Zámerom Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku je analyzovať súčasný stav občianskej spoločnosti na Slovensku, identifikovať priority jej rozvoja, a zároveň poskytnúť návrhy opatrení na zintenzívnenie spolupráce medzi orgánmi štátnej správy a občianskou spoločnosťou.

Koncepcia obsahuje základné východiská a predstavu o prioritných oblastiach rozvoja občianskej spoločnosti, v ktorých má byť aktívny štát a verejná správa na Slovensku. Dokument ponúka základné argumenty pre podporu občianskej spoločnosti a spoluprácu štátu a MNO a zameriava sa na štyri okruhy, v ktorých navrhuje aktivity verejnej správy, a to: spoluprácu verejnej správy a MNO; podporu aktívnych občanov a posilňovanie sociálneho kapitálu; podporu verejnej diskusie o závažných otázkach spoločnosti; a otvorené vládnutie a transparentnú správu vecí verejných a občiansku spoločnosť. V každom z týchto okruhov sú pomenované prioritné úlohy do roku 2020, ktoré je potrebné zrealizovať pre rozvoj danej oblasti.

Súčasťou koncepcie je akčný plán na roky 2012 a 2013.


Dokumenty na stiahnutie
 

Finálne

(SK) Finálna verzia Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
(EN) Strategy of Civil Society Development in Slovakia 

(SK) Uznesenie vlády SR ku Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
(EN) Resolution of the Government of the Slovak Republic

(SK) Koncepcia rozvoja OS na Slovensku + Uznesenie vlády SR

Priebežné

(SK) Návrh Koncepcie rozvoja OS po prvom kole pripomienkovania

(SK) Sumár pripomienok k návrhu Koncepcie rozvoja OS z regionálnych stretnutí

(SK) Prvý návrh Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku


 
3091