Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Memorandum o porozumení

24.05.2013

Jednou z úloh z uznesenia Vlády SR č. 68 z roku 2012 je úloha ministrom a splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracovať a predložiť na rokovanie vlády Memorandum o porozumení. Memorandum bude nadväzovať na deklarácie ktoré boli predložené jednotlivými rezortmi a stanovili základné okruhy spolupráce s neziskovým sektorom. Vláda SR ich vzala na vedomie na svojom 53. zasadnutí dňa 3. apríla 2013.
 
Na základe tejto úlohy Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie na svojom zasadnutí dňa 25.3.2013 vytvorila pracovnú skupinu z predstaviteľov štátnej správy a platforiem MNO. Pracovná skupina pracuje na definovaní základných východiskových hodnôt a postojov vo vzťahu k občianskej spoločnosti, princípov vzťahov s organizovanými iniciatívami a rôznymi typmi mimovládnych neziskových organizácií.
11509