Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Nominovaní zástupcovia tretieho sektora v monitorovacích výboroch operačných programov

16.01.2015

 Komora za mimovládne neziskové organizácie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len Komora) na svojom zasadnutí dňa 16.12.2014 diskutovala o nomináciách zástupcov tretieho sektora do monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020.
 
Pred zasadnutím Komory jej členovia, členovia pracovnej skupiny k európskym štrukturálnym a investičným fondom Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ako aj rôzne mimovládne neziskové organizácie zaslali 77 nominácií na kandidátov do jednotlivých MV.
 
Komora sa zhodla na týchto zástupcoch tretieho sektora do MV jednotlivých operačných programov:
 
Operačný program Počet miest* Poradie Zástupcovia tretieho sektora
OP Efektívna verejná správa 3 1. Danica Hullová, Centrum vzdelávania neziskových organizácií
2. Marcel Zajac, Ekofórum
3. Marcela Dobešová, Fórum života
OP Integrovaná infraštruktúra 5 1. Roman Havlíček, Zelená koalícia mimovládnych organizácií
2. Miro Mojžiš, Priatelia Zeme-CEPA
3. Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
4. Ján Topercer, Ekoforum
5. Ľubica Lachká, Asociácia komunitných nadácií Slovenska
OP Kvalita životného prostredia 2 1. Miro Mojžiš, Priatelia Zeme-CEPA
2. Martina Pauliková, o.z. Slatinka, Nadácia Ekopolis
OP Ľudské zdroje ? 1. Helena Woleková, SOCIA
2. Milan Měchura, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
3. Anna Verešová, Áno pre život
4. Zuzana Poláčková, EPIC
5. Marián Horanič, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
6. Ján Gyulai, Fórum života
7. Imrich Holečko, Ľudia a perspektíva
8. Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti
OP Program rozvoja vidieka 7 - 8 1. Dano Lešinský, CEPTA - Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy
2. Mária Behanovská, Vidiecky parlament na Slovensku
3. Tatiana Nemcová, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
4. Lucia Gallová, Kreatívna brána
5. Vladimír Benč, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
6. Eduard Apfel, CEPTA - Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy
7. Boris Maderič, Ochrana dravcov na Slovensku
8. Miloš Homola, Ekotrend Slovakia - Zväz ekologického poľnohospodárstva
9. Zuzana Siváková, Ekotrend Slovakia - Zväz ekologického poľnohospodárstva
OP Rybné hospodárstvo 1 1. Tatiana Nemcová, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
OP Technická pomoc ? 1. Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdrav. postihnutím v SR
2. Marcela Dobešová, Fórum života
OP Výskum a inovácie 6 1. Milan Remiš, Fórum života
2. Miro Mojžiš, Priatelia Zeme-CEPA
3. Dano Lešinský, CEPTA - Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy
4. Peter Mészáros, 3lobit
5. Ctibor Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
6. Denisa Zlevská, Inštitút prijatia
IROP - Integrovaný regionálny OP ? 1. Dano Lešinský, CEPTA
2. Božena Bušová, APSS
3. Iveta Mišová, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
4. Marián Cipár, Fórum života
5. Igor Harušťák, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
  • Údaj je uvedený pri tých operačných programoch, ktorých riadiace orgány poskytli informáciu do dátumu 16.12.2014.
 
Všetkým zástupcom tretieho sektora želáme efektívnu prácu pri hájení záujmov mimovládnych neziskových organizácií a aktívnych občanov v monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov a úspešné napĺňanie priorít a úloh operačných programov.

16846