Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Nový akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2014-2015

04.02.2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sfinalizoval nový akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2014 - 2015. Prevažná časť návrhu akčného plánu vznikla koncom roka 2013 za pomoci konzultácií širokého spektra organizácií a pracovných skupín, prebehla tiež široká diskusia v regiónoch Slovenska so zástupcami mimovládnych organizácií a do materiálu boli zapracované aj pripomienky jednotlivých rezortov. Proces pripomienkovania a schvaľovania materiálu bol posunutý z dôvodu neobsadenej pozície splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
 
Témy a úlohy akčného plánu nadväzujú na ukončený plán z rokov 2012 – 2013: otvorené informácie – portál otvorených dát a webová aplikácia pre európske štrukturálne a investičné fondy, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a dotačné schémy zo štátneho rozpočtu SR; vládaotvorená pre dialóg- verejné politiky a elektronická hromadná žiadosť; otvorená justícia. Plus bola pridaná nová téma otvorené vzdelávanie - otvorené vzdelávacie zdroje a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu.

Časový harmonogram pre plnenie úloh vychádza z termínov, stanovených medzinárodnou Iniciatívou pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership- OGP). Z neho vyplýva Slovenskej republike záväzok pripraviť a implementovať 2. akčný plán na časové obdobie na roky 2014 - 2015. Hodnotiaca správa plnenia úloh bude predložená následne po skončení plnenia úloh po decembri 2015.

Akčný plán momentálne čaká na predloženie na rokovanie vlády SR a na schválenie. K dispozícii je tu.
 
Zároveň Vás pozývame na stretnutie dňa 12.02.2015 o 14:00 hod. v priestoroch úradu splnomocnenca, na ktorom budete mať možnosť dozvedieť sa viac podrobností a priestor diskutovať nad spôsobom napĺňania úloh a možnosťou spolupráce.
 


16957