Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Nový splnomocnenec a legislatívne návrhy na rokovaní vlády

05.11.2014

Vláda SR na svojej schôdzi dňa 5.11.2014 prerokovala niekoľko bodov, úzko súvisiacich s mimovládnymi neziskovými organizáciami:

Vlády SR menovala pána Martina Giertla za splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Novela petičného zákona – prináša možnosť vytvárania petícií a hlasovania prostredníctvom internetu, t.j. okrem papierovej formy petície umožňuje aj elektronickú. Vytvárať petície a hlasovať bude možné aj na individuálne prevádzkovaných portáloch, nie len na portáloch, ktoré prevádzkuje štát. Na hlasovanie nebude potrebný zaručený elektronický podpis ani eID („elektronický občiansky preukaz“). Ten sa bude vyžadovať iba pri odosielateľovi petície, ktorý musí byť identifikovaný. Špeciálnu formu petície, pri ktorej sa vyžaduje minimálne stanovený počet hlasujúcich, nebude možné realizovať elektronicky až do 31.12.2016.

Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 – hlavný dokument, ktorým sa budú riadiť EŠIF v aktuálnom programovom období 2014 - 2020. Dokumenty jednotlivých operačných programov musia ísť v súlade s týmto systémom riadenia.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 – druhý hlavný dokument, ktorým sa riadia finančné vzťahy v rámci uvedených fondov.

Ďalší plánovaný bod rokovania schôdze vlády SR bol stiahnutý - novela zákona o reklame, ktorá po prvýkrát má zaviesť do legislatívy SR pojem „charitatívna reklama“. Pôjde o nový nástroj na podporu financovania činnosti mimovládnych neziskových organizácií.


16386