Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Občianska spoločnosť a neziskový sektor

Občianska spoločnosť je dôležitým pilierom demokracie v spoločnosti. Predstavuje tretí sektor existujúci popri štáte a trhu. Samotný termín „tretí sektor“ je u nás na Slovensku často vzťahovaný iba na jednu zložku občianskej spoločnosti, tvorenú mimovládnymi organizáciami. To na jednej strane dokumentuje silné postavenie tejto zložky občianskej spoločnosti v očiach verejnosti, na druhej strane to vytvára riziko zúženého a skresleného pohľadu na rozmanitosť občianskej spoločnosti v celej šírke jej prejavov.

Mimovládne organizácie majú na Slovensku najčastejšie právnu formu občianskych združení, nadácií, neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby. Tieto organizácie pôsobia v oblasti vzdelávania, výskumu, práce s deťmi a mládežou, sociálnych a charitatívnych aktivít, zdravotníctva, životného prostredia, kultúry, športu, rekreácie, ľudských práv, menšín, či práce v lokálnych komunitách. Súčasťou občianskej spoločnosti je aj veľká skupina organizácií, ktorá sama seba nevníma ako súčasť tretieho sektora a nijakým spôsobom sa nepodieľa na jeho spoločných aktivitách (napríklad mnohé športové kluby, záujmové spolky, voľnočasové združenia). Patria sem aj občianske iniciatívy, kluby a aktivity, ktoré nemajú inštitucionalizovanú a formalizovanú podobu a nedisponujú vlastnou právnou subjektivitou, odborové a zamestnávateľské zväzy, stavovské združenia, profesijné komory a ďalšie inštitúcie organizovaných záujmov. Špecifickú a autonómnu súčasť občianskej spoločnosti predstavujú cirkvi a náboženské spoločnosti.

Občianska spoločnosť1  býva označovaná aj ako občiansky sektor, mimovládny sektor, či neziskový sektor. Z toho je zrejmé, že občianska spoločnosť je vytváraná rôznorodými slobodnými aktivitami občanov, ktoré sú nezávislé od verejnej moci (štát, verejný sektor, všeobecná vláda, politická moc) a ktorých účelom nie je dosahovanie zisku (trh, podnikateľský sektor), ale realizácia nejakého záujmu, či už je to záujem vyšší, verejný, všeobecný, alebo čiastkový, skupinový, či individuálny.

Občianska spoločnosť je postavená na dobrovoľnej a prevažne pluralitnej báze. Napriek tomu existuje na Slovensku vysoká miera organizovanosti a prepojenia štruktúr občianskej spoločnosti pôsobiacich v rámci jej jednotlivých sektorov.

Mimovládny sektor sa vyznačuje vyššou mierou efektívnosti v porovnaní s verejným sektorom. Je to dané jeho väčšou pružnosťou, nezaťaženosťou byrokratickými obmedzeniami, využívaním práce dobrovoľníkov a schopnosťou kombinovať rôzne zdroje financovania. Pozícia mimovládneho sektora je založená na tom, že sa angažuje v oblastiach, ktoré nie sú dostatočne lukratívne pre podnikateľský sektor, a zároveň v nich dokáže pôsobiť efektívnejšie ako sektor verejný. Úlohou štátu je vytvoriť dostatočné podmienky na to, aby občianska spoločnosť mohla fungovať a prosperovať. 

1Existuje aj širšie poňatie občianskej spoločnosti ako sústavy optimálne fungujúcich vzťahov medzi tromi sektormi spoločnosti: verejného, podnikateľského a neziskového, resp. občianskeho. Tieto sektory na jednej strane navzájom súťažia, ale na druhej strane sa dopĺňajú a vyvažujú svoje slabiny a ohraničenia. 3169