Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Operačné programy schválené vládou

Operačné programy na obdobie 2014 – 2020 schválené vládou SR
Vláda SR na svojich zasadnutiach 16.04.2014 a 14.05.2014 schválila znenie operačných programov Slovenskej republiky o využívaní štrukturálnych fondov Európskej únie na programové obdobie 2014 – 2020:

Ďalším krokom bude predloženie operačných programov Európskej komisii na proces formálneho schvaľovania.

Schváleniu operačných programov predchádzalo schválenie Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020, o čom sme vás už informovali na stránke http://www.tretisektor.gov.sk/dna-1422014-bude-zasadat-komora-mimovladnych-neziskovych-organizacii/.


15022