Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Paragrafové znenie návrhu Zákona o verejných zbierkach je už na stole

12.03.2013

Dňa 26. februára 2013 sa zišla pracovná skupina k príprave návrhu Zákona o verejných zbierkach zložená zo zástupcov menovaných mimovládnych neziskových organizácií a predstaviteľov Ministerstva vnútra SR. Prítomní predstavitelia advokátskej kancelárie, ktorá toto paragrafové znenie návrhu vypracovala, predložili jeho verziu, ktorá prešla viacnásobným pripomienkovaním zo strany mimovládnych organizácií. Na stretnutí sa prítomní dohodli na tom, že návrh zákona bude potrebné ešte ďalej pripomienkovať zo strany tretieho sektora aj zo strany Ministerstva vnútra tak, aby korešpondoval s konsenzuálne prijatými požiadavkami a potrebami mimovládnych organizácií, a aby v ňom boli zároveň vyriešené aj pôsobnosti a zodpovednosti správnych orgánov.
 
Pracovná skupina sa dohodla, že sa opätovne zíde 15. marca a upravený návrh znovu prediskutuje. Členovia pracovnej skupiny sa však zároveň zhodli, že je potrebné postupovať aktívne, tak aby návrh zákona mohol byť v máji medzirezortne pripomienkovaný a najneskôr začiatkom júna predložený na pléne Národnej rady SR.
 
O ďalšom vývoji našich legislatívnych iniciatív Vás budeme aj naďalej priebežne informovať.
10705