Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Podpora aktívnych občanov

Dôvodov na podporu aktívnych občanov a otvoreného vládnutia je niekoľko. Súčasťou dobre spravovanej spoločnosti a otvoreného vládnutia sú aj fungujúce mechanizmy participácie verejnosti na správe vecí verejných. Základné mechanizmy slobodného prístupu občanov k informáciám, ako aj niektoré nástroje participácie verejnosti na rozhodovaní, máme na Slovensku prijaté v legislatíve alebo v medzinárodných dohovoroch (napr. zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podpísaný Aarhuský dohovor, inštitút hromadnej pripomienky, princíp partnerstva pri programovaní a monitorovaní štrukturálnych fondov), avšak do budúcnosti je podstatné, aby tieto mechanizmy boli nielen udržané a reálne uplatňované, ale na základe skúseností upravované v duchu zlepšovania prístupu občanov k informáciám a ich väčšieho zapájania do rozhodovania o verejných otázkach.
 

V oblastiach a témach, v ktorých sú občania a MNO aktívni sú dlhodobými cieľmi pre štát:

  • posilňovať legislatívu prípadne vytvárať nové mechanizmy, ktoré umožňujú slobodný prístup k informáciám, prístupnosť informácií pre osoby so zdravotným postihnutím, deťom, mladým ľuďom a seniorom, účasť verejnosti na rozhodovaní, ako aj rôzne formy združovania sa občanov a slobodné a nezávislé pôsobenie občianskej spoločnosti,

 

  • vytvárať podmienky pre financovanie aktívnych občanov, ktoré posilňujú (premosťujú) sociálny kapitál, ako z verejných, tak aj zo súkromných zdrojov,

 

  • vytvárať podmienky pre vznik a prijímanie nezávislej spätnej väzby pre činnosť verejných inštitúci
     

(Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti, str. 16-17)

8862