Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Podpora verejnej diskusie

V mnohých závažných verejných otázkach v súčasnosti neexistuje verejná diskusia, hľadanie možných riešení verejných problémov je obmedzené na elity a skupiny profesionálne sa venujúce riešeným témam. Dôsledkom je malé porozumenie verejnosti rozhodnutiam, ktoré prijímajú politici a verejná správa, nezriedka aj preferovanie riešení, ktoré prinášajú krátkodobo pozitívny efekt, avšak dlhodobo sú nevýhodné. Občanom súčasne chýba porozumenie dilemám, ktoré pri rozhodovaní politici musia riešiť.
 

Pre podporu kvalitnej verejnej diskusie sú okrem verejných fór umožňujúcich diskusiu potrebné aj výskumné organizácie, a to okrem štátom financovaných výskumných organizácií aj nezávislé výskumné organizácie (think tanks), ktoré formulujú nové obsahové rámce pre diskusiu, alternatívne prístupy pre verejné politiky a súčasne mapujú verejnú mienku.

 

V oblastiach a témach, v ktorých verejná správa pripravuje alebo zvažuje závažné rozhodnutia alebo nové verejné politiky, sú dlhodobými cieľmi:

 

  • vytvoriť nástroje na podporu občansko-vzdelávacích a diskusných programov, ktoré prehlbujú porozumenie občanov v týchto témach dôležitých pre Slovensko a umožňujú diskutovanie alternatív prístupov a rozhodnutí (deliberáciu),
     
  • zabezpečiť zvyšovanie povedomia verejnosti o existujúcich možnostiach participácie občanov na príprave verejných politík, legislatívy, stratégií a podobne,
     
  • posilniť prítomnosť  aktivít MNO a zdôvodňujúcej diskusie (deliberácie) vo verejnoprávnych médiách.

Súčasne je dlhodobým cieľm posilniť vo vzdelávaní detí a mládeže témy občanskych cností, patriotizmu, princípov fungovania demokratického politického systému, európskeho občanstva a úlohy občanskej spoločosti v demokratických krajinách.

 

(Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku, str. 19-20)


 

8863