Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Pozvánka na pracovné stretnutie - workshop

19.06.2014

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri Ministerstve vnútra SR si Vás dovoľuje pozvať na pracovné stretnutia – workshopy.

Workshopy sa budú konať v dňoch 24.06., 25.06. a 26.06. 2014, v čase od 09:00 do 13:00

Pracovné stretnutia sa konajú v rámci aktivít národného projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO".
Projekt si ambiciózne kladie za cieľ znižovanie rizika neefektívneho používania verejných zdrojov; zjednodušenie administratívnych procesov vo vzťahu medzi žiadateľom a poskytovateľom; vyššiu mieru transparentnosti a profesionality mimovládnych neziskových organizácií (MNO); a tým zlepšenie predpokladov pre efektívny manažment verejných financií.

Tieto výsledky a reálny prínos nového systému nemožno dosiahnuť bez úzkej spolupráce s orgánmi štátnej správy, ktoré rozhodujú o dotáciách zo štátneho rozpočtu alebo poskytujú nenávratné finančné príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Workshopy sú určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí pri svojej práci prichádzajú do denného kontaktu so žiadateľmi/realizovateľmi projektov z radov mimovládnych neziskových organizácií.
Predmetom pracovného stretnutia budú požiadavky orgánov verejnej správy na žiadateľov, resp. prijímateľov verejných financií z prostredia MNO; dostupnosť a zdroje dát o nich, a relevantnosť týchto dát pri posudzovaní MNO ako žiadateľov.

Cieľom stretnutia je formulácia potrieb verejnej správy pri výkone svojej činnosti, posudzovaní žiadateľov a prideľovaní NFP, identifikácia problémov, ktoré poskytovatelia vnímajú vo vzťahu a komunikácii so žiadateľmi z prostredia MNO a formulovanie návrhov na ich odstránenie, aj v súvislosti s budúcim programovým obdobím 2014-2020.

Workshopy sa budú konať v týchto dňoch:
  • 24. 06. 2014 (utorok)
  • 25. 06. 2014 (streda)
  • 26. 06. 2014 (štvrtok),
vždy v čase od 09:00 do 13:00 hod, v priestoroch Hotela Družba, zasadačka č. 3, Botanická 25, Bratislava.

Programy jednotlivých workshopov sú identické, stačí si preto vybrať jeden z termínov.
V prípade záujmu potvrďte účasť telefonicky 02/50944987, alebo emailom na akreditacia.mno@minv.sk.
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.esf.gov.sk
15235