Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík

06.05.2014

Úrad splnomocnenca vlády v týchto dňoch predkladá materiál „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politikách“, ktorého cieľom je vytvoriť štandardy a súčasne manuál pre efektívnejšie zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík.

Materiál bol vypracovaný na základe odporúčaní štúdie „Analýza a evaluácia Dialógov o verejných politikách realizovaných v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike, ktoré boli zrealizované prostredníctvom participatívnych metód. Na základe tejto analýzy a evaluácie pripraviť podklady pre pravidlá zapájania verejnosti do tvorby vybraných politík“ , v ktorej autori Gabriel Bianchi, Barbara Lášticová a Karolína Miková z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV zmapovali skúsenosti z realizácie participatívnych procesov v rámci pilotných projektov dialógu o verejnej politike:

  • Dialóg o Zákone o sociálnych službách (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
  • Dialóg o Zákone na ochranu prírody (Ministerstvo životného prostredia SR)
  • Dialóg o Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)

pdf Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík


14876