Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Rada pre mimovládne neziskové organizácie

Jedným z kľúčových predpokladov dobre fungujúcej demokracie je účasť občanov  na správe vecí verejných. Významnú úlohu v tomto smere vykonávajú mimovládne neziskové organizácie, ktoré prenášajú názory, poznatky a návrhy v oblasti verejnej správy do činnosti štátnych orgánov. Tieto subjekty svojim konaním výrazne ovplyvňujú verejnú mienku a často tlmočia názory na riešenia prijímané orgánmi verejnej moci vo všetkých odvetviach spoločenského, politického, kultúrneho, hospodárskeho života vrátane životného prostredia.

Jedným z nástrojov umožňujúcich napĺňanie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky je vytvorenie nového poradného orgánu – Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie. Tento orgán hodnotí dosiahnuté výsledky a iniciatívne navrhuje riešenia v danej oblasti. Rada je koncipovaná tak, aby svojím pôsobením prispela k posilneniu participatívnej demokracie v spoločnosti, aby prijímané vládne materiály v oblasti verejnej politiky boli nielen účinné, spravodlivé a demokratické, ale aj prijímané so širokým konsenzom vládneho a mimovládneho sektora a zároveň aby ich napĺňanie bolo kontrolované občianskou spoločnosťou.
  
Rada nahrádza funkcie Výboru pre MNO, ktorý pôsobil od roku 2011.

 

Štatút rady vlády pre Mimovládne neziskové organizácie (.pdf)


Členovia:

Zástupcovia štátnej správy:
 

 • Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister
 • Vazil Hudák, štátny tajomník
 • PhDr. Peter Burian, štátny tajomník
 • Filip Vagač, splnomocnenec
 • Branislav Ondruš, štátny tajomník
 • Štefan Chudoba, štátny tajomník
 • Ivan Sečík, štátny tajomník
 • Monika Jankovská, štátna tajomníčka
 • Viliam Čislák, štátny tajomník
 • Pavol Pavlis, štátny tajomník
 • Doc. Ing.  Ján Ilavský  CSc., štátny tajomník
 • František Palko, štátny tajomník
 • Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc., štátna tajomníčka
 • Miloš Koterec, štátny tajomník
 • László A. Nagy, splnomocnenec
 • Peter Pollák, splnomocnenec
 • Vladimír Bajan, podpredseda ZMOS, predseda Komory miest ZMOS
 • Marián Minarovič, generálny sekretár a expert
 • Ing. Helena Psotová, vedúca kancelárie riaditeľa Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 
Zástupcovia MNO:

 • PhDr. Helena Woleková, Socioforum
 • Ing. Milada Dobrotková, MPH, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb
 • Mgr. Marcel Zajac, Ekofórum
 • Mgr. Juraj Hipš, Sieť enviromentálne výchovných organizácií Špirála
 • Radovan Pagáč, Rada mládeže Slovenska
 • Lucia Faltinová, Fórum donorov
 • Mgr. Ľubica Lachká, Asociácia komunitných nadácií Slovenska
 • Nora Beňáková, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
 • JUDr. Zuzana Magurová, Ženská loby Slovenska
 • Mgr. Peter Devinský, Slovenská humanitná rada
 • PhDr. Soňa Holíková, Únia materských centier
 • Mgr. Myrtil Nagy, Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku
 • RNDr. Ing. Marcela Dobešová, Fórum života
 • Vladimír Sendrei, Poradný orgán splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 • Bc. Katarína Dekánková, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov v SR
 • RNDr. Branislav Mamojka, CSc., Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
 • PaedDr. Ľubomír Dobrík, Asociácia telovýchovných jednôt a klubov SR
 • Štefan Smrekovský, Združenie horských a ostatných záchranných systémov SR
 • Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová, Slovenský Červený kríž
 • Mária Behanovská, Vidiecky parlament
 • Mgr. Alžbeta Mračková, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
 • Jozef Behýl, Stála konferencia organizácií tretieho sektora SR
 • Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu
 • doc. PhDr. Martin Bútora, Zástupca Rady vlády pre ĽP, NM a RR
 • RNDr. Kamil Vajnorský, Zástupca Rady vlády pre ĽP, NM a RR
 • Laco Oravec, Zástupca Rady vlády pre ĽP, NM a RR
 • Ing. arch. Karolína Miková, Významná osobnosť menovaná splnomocnencom
 • PhDr. Laura Dittel, Významná osobnosť menovaná splnomocnencom
 • Ing. Peter Medveď, Významná osobnosť menovaná splnomocnencom
 • Juraj Rizman, Významná osobnosť menovaná splnomocnencom
 • Mgr. Boris Strečanský, Významná osobnosť menovaná splnomocnencom 

3089