Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Schvaľovanie operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020 pre Slovenskú republiku

09.01.2015

Po schválení Partnerskej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou v júni 2014 prebieha od októbra 2014 schvaľovanie operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020 pre Slovenskú republiku. Postupne Európska komisia schválila a riadiace orgány jednotlivých operačných programov pracujú ďalej na schválení nasledujúcich operačných programov (uvedené v abecednom poradí):
  • Operačný program Efektívna verejná správa
  • Operačný program Integrovaná infraštruktúra
  • Operačný program Kvalita životného prostredia
  • Operačný program Ľudské zdroje
  • Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci
  • Operačný program Rybné hospodárstvo
  • Operačný program Technická pomoc
  • Operačný program Výskum a inovácie
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Program rozvoja vidieka
Centrálny koordinačný orgán pri Úrade vlády SR vytvoril spoločnú webovú stránku http://www.partnerskadohoda.gov.sk/operacne-programy-2014-2020/, na ktorej sú publikované najdôležitejšie informácie od jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov. Na uvedenej stránke získate finálne verzie operačných programov, pozvánky na konferencie k operačným programom a iné užitočné informácie.
16817