Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Slovensko vyhodnotené ako krajina s najlepšie splneným plánom otvoreného vládnutia

03.09.2014

Nadácia pre otvorené znalosti Open Knowledge Foundation zverejnila analýzu výsledkov plnenia akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie k decembru 2013. Spomedzi 64 krajín medzinárodnej iniciatívy Partnerstvo pre otvorené vládnutie boli vybrané celkovo tri krajiny, ktoré slúžia ako príklad ambicióznosti a plnenia svojich záväzkov otvoreného vládnutia. Prvú priečku obsadilo Slovensko, nasledujú Moldavsko a Chorvátsko.
 
Open Knowledge Foundation ďalej vyhodnotila kategóriu krajín, ktoré si stanovili menej ambiciózne plány, ale zato ich nadštandardne dobre splnili - Paraguaj, Dánsko a Česká republika. Nelichotivou kategóriou v hodnotení boli krajiny nazvané "pokrytci", ktorí síce mali veľmi ambiciózne plány, ale zlyhali pri ich plnení - Estónsko, Rumunsko a Grécko.
 
Celú správu a zdrojové dáta je možné nájsť na stránke http://blog.okfn.org/2014/08/22/open-government-countries-ranking-2013-based-on-ogp-data/
 
Open Knowledge Foundation je nezisková organizácia a celosvetová sieť, založená v roku 2004 v Cambridge vo Veľkej Británii. Propaguje otvorené znalosti a otvorené dáta. Medzi jej projekty patrí dátový katalóg CKAN, ktorý sa používa na celom svete, vrátane USA (catalog.data.gov), Veľkej Británie (data.gov.uk), ale aj Slovenskej republiky (data.gov.sk).
 
Slovenská republika sa v septembri 2011 zapojila do medzinárodnej iniciatívy Partnerstvo pre otvorené vládnutie a ukázala tak schopnosť a vôľu venovať sa témam ako je transparentnosť, participácia a otvorená verejná správa. Prvé záväzky v rámci programu Iniciatíva pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership OGP)na roky 2012 – 2013 prijala vláda SR vo februári 2012. Plán obsahoval úlohy v oblasti sprístupňovania informácií týkajúcich sa aktivít vlády a verejnej správy a v boji proti korupcii,v oblasti zodpovednosti a otvorenosti prostredníctvom nových technológií, v participáciiobčanov pri zapájaní sa do verejnej diskusie a tvorby verejných politík.
 
„Veľmi nás teší, že dvojročným úsilím Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa podarilo presadiť a posunúť dopredu také citlivé témy, ako sú sprístupňovanie informácií verejnej správy, portál otvorených dát www.data.gov.sk, aktivity vedúce k odhaľovaniu a potláčaniu korupcie, participatívna účasť verejnosti na tvorbe politík a mnohé ďalšie. Vyhodnotenie Slovenska ako najambicióznejšej a najaktívnejšej krajiny spomedzi celého spoločenstva krajín Partnerstva pre otvorené vládnutie je dôkazom odhodlania posúvať demokratické princípy vládnutia v našej krajine dopredu,“ uviedol na margo vyhodnotenia bývalý splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predkladá v týchto dňoch do medzirezortného pripomienkového konania nový akčný plán na roky 2014 - 2015. Plán vypracoval úrad za pomoci konzultácií predstaviteľov širokého spektra mimovládnych organizácií a štátnej správy. Napĺňa v ňom jednak ambíciu pokračovať v nastavenom smerovaní a témach, jednak doplnil novú tému Otvorené vzdelávanie.
 
 
Bratislava 02.09.2014
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Sídlo: Cukrová 14, 813 39 Bratislava, II. posch., č. d. 205
Tel.: 02/509 44 981
e-mail: splnomocnenec_ros@minv.sk
web: www.otvorenavlada.gov.sk,www.tretisektor.gov.sk
Ďalšie zdroje informácií:
Open Government Partnershipwww.opengovpartnership.org
Open Knowledge Foundation www.okfn.org


15780