Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Splnomocnenec poskytol pre 1.SNSC rozhovor k otázke daňovej asignácie a najbližších plánoch jeho úradu

12.12.2012

V posledných dňoch sa podarilo dosiahnuť zmenu asignačného mechanizmu dvoch percent. Čo viedlo k tomuto úspechu?
Dosiahnutie tejto dohody nebolo jednoduché. Predchádzalo mu viacero rokovaní z Ministerstvom financií, v rámci ktorých sa vyjasňovali jednotlivé pozície a názory, hľadali argumenty a porovnávali fakty a ekonomické ukazovatele. Výsledok, ku ktorému sme dospeli, sa podaril vďaka mnohým občianskym aktivitám, ale tiež vďaka ústretovému dialógu s Ministerstvom financií. V rámci kampane sa uskutočnili viaceré stretnutia,  ktoré zorganizovalo Forum za zachovanie 2%, 1. SNSC prinieslo ekonomické argumenty, Inštitút finančnej politiky pripravil analýzy a na základe týchto podkladov sa uskutočnili finálne rokovania, ktoré viedli k dohode.
 
Čo je obsahom dohody s Ministerstvom financií?
V rámci rokovaní sa dohodlo, že asignačný mechanizmus 2% zostane zachovaní aj za zdaňovacie obdobie roku 2014 (t.j. daňové priznania podávané v roku 2015) v stave, v akom ho poznáme v tomto roku. Právnické osoby budú môcť aj naďalej asignovať buď 1,5% alebo 2,5%, v závislosti od vlastného daru. Ďalej sa dohodlo, že sa tento mechanizmus bude vyhodnocovať na základe presných údajov a analýz a na základe týchto podkladov sa príjmu ďalšie rozhodnutia. Kľúčovou časťou dohody je zavádzanie nových mechanizmov do financovania tretieho sektora. Novým inštitútom, ktorý by mal byť zavedený do nášho legislatívneho poriadku, bude inštitút charitatívnej reklamy. Otvorila sa aj otázka inej zárobkovej činnosti a presnejšieho zadefinovania tohto pojmu. V závere rokovania minister financií oslovil organizácie tretieho sektora a občianskych aktivistov, či by neboli ochotné vstúpiť do verejnej diskusie a pripraviť celospoločenskú kampaň k zlepšeniu výberu daní na Slovensku.
 
Na čo sa bude zameriavať Váš úrad v najbližšom období?
Na včerajšom zasadnutí Rady vlády boli okrem Zásad inštitútu charitatívnej reklamy schválené aj základné východiská pri príprave novelizácie Zákona o verejných zbierkach,  ktorý je nutne novelizovať nakoľko bol prijatý v roku 1973. Ďalším dôležitým materiálom bol návrh na zmenu inštitúcie petícií, ktorý navrhuje zníženie kvóra potrebného na prejednanie petície NR SR zo súčasných 100,000 podpisov na 50,000. Veľmi aktuálnou témou je v súčasnosti aj príprava na programovanie štrukturálnych fondov EÚ na ďalšie programovacie obdobie 2013-2020, v rámci ktorého by som chcel vytvoriť priestor aj pre organizácie tretieho sektora a podporu občianskeho aktivizmu. Chýbajú nám taktiež základné údaje o sektore a jeho prínose pre našu spoločnosť a tak sme začali pracovať na zadefinovaní základných okruhov pre výskum na rok 2013. Ďalším dôležitým okruhom je Iniciatíva za otvorené vládnutie, v rámci ktorej bude potrebné pripraviť Akčný plán na rok 2013/14. No a popritom všetkom bude potrebné pripomienkovať legislatívne návrhy predkladané vládou a pokračovať v implementácií Akčného plánu rozvoja občianskej spoločnosti.

Zdroj: 1.SNSC

10180