Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Spoločná pozícia MNO k operačným programom štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020

22.05.2013

Rada vlády SR pre MNO dňa 25.3.2013 delegovala zástupcov platforiem neziskového sektora do pracovných skupín k jednotlivým OP štrukturálnych fondov. Ich úlohou je aktívne sa podieľať na príprave jednotlivých OP štrukturálnych fondov Európskej únie v programovacom období 2014 – 2020.
Pracovná skupina vypracovala dokument, v ktorom predkladá svoje stanovisko a návrh opatrení, ktoré sú pre predstaviteľov MNO kľúčové a pri ktorých nie je zrejme, ako boli zohľadnené v jednotlivých operačných programoch.
Znenie dokumentu nájdete tu.
11485