Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Spolupráca MNO a VS

Mimovládne neziskové organizácie vo väčšej alebo menšej miere pôsobia vo všetkých oblastiach spoločenského života. Predstavujú nielen bohatý rezervoár kvalifikovaných a kreatívnych ľudí poskytujúcich verejné služby pre obyvateľov Slovenska a vykonávajúcich všeobecne prospešné aktivity, ale aj intelektuálny potenciál pre tvorbu sociálnych inovácií a verejných politík. Vo viacerých oblastiach, v ktorých štát a samospráva formulujú verejné politiky a najmä vo vzťahu k zabezpečovaniu verejných služieb, je pre verejnú správu výhodné spolupracovať s mimovládnymi neziskovými organizáciami.
Dôvody pre zapojenie mimovládnych neziskových organizácií do plnenia úloh štátu a samosprávy a pre prípadnú spoluprácu môžeme rozdeliť do dvoch základných okruhov.

Prvý okruh predstavujú hodnotové dôvody, pri ktorých je dôležité, či politické elity, vláda a predstavitelia verejnej administratívy zdieľajú presvedčenie že demokratický štát pre svoje fungovanie potrebuje občiansku spoločnosť, a teda aj neziskové organizácie, a že do spravovania vecí verejných je potrebné zapájať zainteresovaných aktérov i občanov. V takom prípade je v záujme štátu vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj MNO, vytvárať mechanizmy, ktoré verejnej správe umožnia využívať potenciál MNO, ako aj zapájať odbornú verejnosť a MNO do tvorby verejných politík. Z takéhoto hodnotového rámca vychádzajú aj viaceré, pre Slovensko relevantné medzinárodné dokumenty a iniciatívy, a to ako v rámci Európskej únie, OBSE, tak aj v globálnom rámci (napríklad Aarhuský dohovor, Partnerstvo pre otvorené vládnutie, odporúčania OBSE vo vzťahu k správe vecí verejných, atď.).

Druhý okruh predstavujú praktické a ekonomické dôvody, v rámci ktorých je dôležité ako predstavitelia štátnych inštitúcií a verejnej správy pomenujú oblasti, v ktorých s aktivitou MNO počítajú (oblasti, v ktorých MNO poskytujú služby a realizujú aktivity, ktoré štátom zriadené subjekty nerealizujú dostatočne alebo vôbec, alebo MNO realizujú lacnejšie či kvalitnejšie). V týchto oblastiach je potrebné, aby predstavitelia verejnej správy zadefinovali charakteristiky služieb a kritériá, podľa ktorých budú posudzovať kvalitu a efektivitu služieb, o ktoré majú záujem.

V obidvoch prípadoch je kľúčové, aby predstavitelia verejnej správy a MNO zdieľali informácie. Verejná správa musí poskytnúť informácie o objednávke štátu alebo samosprávy, ktorú formuluje na základe priorít vo verejných politikách a MNO o všeobecne prospešných aktivitách a službách, ktoré MNO môžu ponúknuť (a sú schopné zabezpečiť), ale aj o potrebách cieľových skupín.(Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku, str. 8)
8861