Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Spolupracujme – zefektívnenie spolupráce verejnej správy a MNO, poskytovateľov a príjemcov verejných prostriedkov

30.05.2014

Informácia o zahájení národného projektu

 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri Ministerstve vnútra SR začal realizovať národný projekt „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií“. Projekt sa realizuje od marca 2014 do konca roku 2015.
 
Cieľom projektu je vytvoriť objektívny a transparentný systém akreditácie mimovládnych neziskových organizácií a zabezpečiť tak vyššiu mieru transparentnosti, profesionality, kvality ľudských zdrojov a kvality služieb MNO, ako aj zlepšenie predpokladov pre efektívny manažment verejných financií na strane poskytovateľov i prijímateľov.
 
Výstupom projektu bude nový systém akreditácie MNO v elektronickej podobe, využívajúci dátové informačné systémy dostupné v registroch a v iných databázach verejnej správy, pričom by mal byť publikovaný ako Open Data.Verejná správa a MNO budú schopné efektívne využívať tento systém vo svojej praxi, ako na účely klasifikácie žiadateľov o verejné prostriedky z hľadiska ich transparentnosti a výkonnosti, tak aj na iné účely, napr. informačné, rešeršné, kontrolné, sumarizačné, či pre celkový prehľad o prijímateľoch verejných zdrojov.
 
Aktivity a výstupy projektu budú slúžiť zástupcom mimovládnych neziskových organizácií, grantových nadácií a zástupcom verejnej správy. Pritom mimovládne neziskové organizácie, ktoré nebudú využívať alebo nebudú chcieť využívať na svoju činnosť verejné zdroje, nebudú negatívne ovplyvnené existenciou systému.
 
Keďže ide o otvorený a participatívny projekt, vyzývame Vás, aby ste sa v prípade Vášho záujmu do projektu aktívne zapojili prostredníctvom početných pracovných workshopov, školení a konzultácií priebežne počas celého projektu vo všetkých regiónoch Slovenska.
 
Pre účely informovanosti a zabezpečenie ďalšej komunikácie medzi cieľovými skupinami bude k projektu vytvorená samostatná web stránka, priebežné informácie je však možné nájsť aj na stránke Úradu splnomocnenca (http://www.tretisektor.gov.sk/).
 
Úrad splnomocnenca usiluje pri realizácii projektu o naplnenie princípov partnerstva, preto projekt realizuje v spolupráci s kľúčovými organizáciami, ktoré plnia podporné a infraštruktúrne funkcie pre občiansku spoločnosť a neziskový sektor - Centrum pre filantropiu, n.o., SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Partners for Democratic Change Slovakia, o.z. a 1. Slovenské neziskové servisné centrum, o.z.
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (www.esf.gov.sk).
 
Viac informácií o projekte a možnostiach zapojenia sa do jednotlivých aktivít na: jana.kuzmova@minv.sk, 02 / 509 44 988 alebo tu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.esf.gov.sk


 

 

15047