Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 - 2013 Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku k 31. decembru 2013

24.10.2014

Vláda Slovenskej republike na svojom zasadnutí dňa 22.10.2014 vzala na vedomie materiál Správa o hodnotení realizácie úloh akčného plánu 2012-2013 Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku k 31. decembru 2013. Správu vypracoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe podkladov jednotlivých rezortov, na základe zhodnotenia plnenia vlastných úloh a tiež na základe pripomienok členov Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.
16281