Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Stretnutie k návrhu podpory watchdogových MNO na Slovensku

03.04.2013

Uskutočnilo sa prvé stretnutie pracovnej skupiny k problematike tvorby nezávislého finančného mechanizmu pre podporu tzv. watchdogových mimovládnych organizácii, v zmysle úlohy C.22 uznesenia vlády SR č. 68. Watchdogové organizácie sa zaoberajú „strážením demokracie“, plnia kontrolnú funkciu a poskytujú spätnú väzbu orgánom štátnej správy.

Podpora watchdogových MNO je citlivou otázkou, nakoľko by mohla vyvolať napätie medzi princípom nezávislosti a snahou MNO zabezpečovať prostriedky pre svoje ďalšie fungovanie. Prítomní zástupcovia mimovládnych organizácií sa však zhodli na tom, že v prípade garancií, napríklad vo forme nezávislej organizácie spravujúcej prerozdeľované prostriedky, by si takúto podporu predstaviť vedeli. Vzali pri tom do úvahy aj skúsenosti zo susedných krajín s financovaním watchdogových MNO a občianskej spoločnosti ako celku, a zhodli sa na tom, že je súčasne potrebné preskúmať fungujúce modely financovania aj v iných krajinách, najmä vo Francúzsku a v Nemecku. Potrebné je však aj zmapovať v súčasnosti fungujúce watchdogové MNO a preskúmať ich preferencie v oblasti grantovej podpory zo strany štátu tak, aby bola zachovaná nezávislosť a nezasahovanie do ich činnosti zo strany štátu.


O ďalšom vývvoji v téme podpory watchdogových organizácií Vás budeme informovať.


 


10987