Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Stretnutie k problematike ochrany oznamovateľov nekalých praktík

28.03.2013

Hlavným programom stretnutia bol aktuálny stav v oblasti problematiky oznamovateľov nekalých praktík (tzv. whistleblowers), a možné riešenia úpravy ich ochrany. Prítomní boli zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a organizácie Transparency International Slovensko, ako aj splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti F. Vagač. Zúčastnení sa zhodli na tom, že v tejto oblasti nejde len o ochranu oznamovateľov korupčného správania, ale o problematiku, ktorú je potrebné vnímať v širších súvislostiach, ako ochranu oznamovateľa akejkoľvek nekalej praktiky, nielen korupčného správania.

Medzi prerokované otázky patrili aj otázka externého kontrolného orgánu z dôvodu kontroly, koordinácie a usmerňovania oznamovania nekalého správania, otázka trestnosti neoznámenia trestného činu korupcie orgánu činnému v trestnom konaní, otázka predchádzania postihov oznamovateľov nekalého správania, ak sa ukáže, že oznámenie nie je pravdivé alebo dokázateľné, a aj otázka utajenia identity oznamovateľa nekalého správania.

O ďalších stretnutiach pracovnej skupiny a o ich výsledkoch Vás budeme aj naďalej informovať.
10838