Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Stretnutie Legislatívnej pracovnej skupiny Rady vlády SR

29.11.2012

Dňa 28.11.2012 sa stretla Legislatívna pracovná skupina Rady vlády SR pre MNO. Cieľom stretnutia bolo prerokovať a dohodnúť najbližší postup pri príprave návrhov zákonov o verejných zbierkach a o charitatívnej reklame, ako aj prerokovanie potrebných krokov vedúcich k zavedeniu elektronických hromadných žiadostí do právneho poriadku SR. Stretnutia sa zúčastnili Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, Filip Vagač, a zástupcovia mimovládneho sektora na Slovensku Juraj Rizman, Peter Haňdiak, Igor Polakovič, Marcel Zajac a Milan Andrejkovič.
 
Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že v prípade zákona o verejných zbierkach je potrebné čo najskôr spresniť predstavy o jeho obsahu tak, aby sa na najbližšom stretnutí pracovnej skupiny k príprave návrhu zákona o verejných zbierkach mohlo rokovať už o konkrétnych požiadavkách. V prípade zákona o charitatívnej reklame sa prítomní zhodli na tom, že otázky jeho obsahu sú dostatočne konkretizované a môže sa pripraviť jeho paragrafové znenie.
 
Pri rokovaní o zavádzaní elektronických hromadných žiadostí do právneho poriadku SR prítomní poukázali na predpisy, ktoré bude potrebné novelizovať tak, aby bolo podávanie elektronických hromadných žiadostí nielen možné, ale aj efektívne.
10109