Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Stretnutie Ministerstva vnútra a zástupcov mimovládneho sektoru k pripomienkam k novej legislatívnej úprave verejných zbierok

23.11.2012

Dňa 19.11.2012 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Ministerstva vnútra SR a mimovládnych neziskových organizácií k plánovanej novej legislatívnej úprave verejných zbierok. Cieľom nového zákona má byť zjednodušenie vykonávania verejných zbierok na Slovensku, ale zároveň aj zvýšenie ich dôveryhodnosti prostredníctvom posilnenia možnosti  kontroly a jasného stanovenia pravidiel ich vykonávania.

Medzi najdôležitejšie princípy, na ktorých sa zúčastnené strany dohodli, patrí:
  • jasná definícia právnických osôb, ktoré sú oprávnené verejné zbierky vykonávať,
  • princíp jedna verejná zbierka na jeden účel,  
  • povinnosť mať písomný súhlas fyzickej alebo právnickej osoby, v prospech ktorej je zbierka uskutočňovaná,
  • rozdelenie verejných zbierok do štyroch kategórií s prislúchajúcimi podmienkami povolenia a vykonávania,
  • povinné zverejňovanie vyúčtovaní zbierok na stránkach organizácie.

10055