Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Sumár pripomienok zo stretnutí k návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

03.02.2012

Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti zrealizoval k návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku stretnutia v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, na ktorých mali účastníci možnosť pripomienkovať návrh koncepcie. Na stretnutí sa spolu zúčastnilo 74 účastníkov z mimovládnych neziskových organizácií, ako aj z verejnej správy.

Diskusia v každom meste mala odlišné zameranie a účastníci zdôrazňovali iné aspekty. Účastníci bratislavskej diskusie sa venovali najmä koncepcii ako takej, poskytovali pripomienky ohľadom výberu priorít a celkovej štruktúry predkladaného dokumentu a diskutovali o príležitostiach a úskaliach spojených s možným presadením koncepcie. V diskusii v Banskej Bystrici účastníci oceňovali vznik takéhoto materiálu a diskutovali o možnostiach využitia koncepcie aj na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj o zlepšovaní prístupu MNO k štrukturálnym fondom. Súčasťou stretnutí v Banskej Bystrici bolo aj osobitné stretnutie s členmi Asociácie komunitných nadácií Slovenska, ktorí z pohľadu nadácií pôsobiacich na miestnej úrovni poskytli pripomienky k návrhu koncepcie. Diskusia v Košiciach bola zameraná na vyjasňovanie si rôznych typov vzťahu medzi verejnou správou a MNO a ich koncepčného uchopenia v návrhu dokumentu. Súčasne účastníci poskytli veľmi veľa konkrétnych pripomienok k navrhovaným opatreniam.

Sumár pripomienok k návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Fotogaléria zo stretnutí


5922