Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Tlačová správa: Efektívna verejná kontrola nových fondov EÚ je ohrozená

31.01.2014

Bratislava, 30.01.2014

Nastavovanie nových fondov EÚ vstúpilo rokom 2014 do svojej záverečnej fázy a v priebehu roka by mali byť schválené všetky dôležité dokumenty, ktoré určia pravidlá pre ich využívanie. Hlavným rámcom pre investovanie peňazí z európskeho rozpočtu je tzv. Partnerská dohoda, ku ktorej práve prebieha pripomienkové konanie. Zástupcovia mimovládnych organizácií upozorňujú, že podmienky pre účasť verejnosti na implementácii a kontrole fondov EÚ sú v dokumentoch upravené nedostatočne, čo vylučuje jej aktívnu participáciu ako aj efektívnu a nezávislú kontrolu čerpania európskych peňazí v SR pre obdobie 2014 - 2020.
 
„Myslíme si, že vzťahy medzi vládou a mimovládnymi organizáciami, ale aj ďalšími partnermi, napríklad samosprávami, musia byť v Partnerskej dohode jasne upravené. Veľmi dôležité je aj vytvoriť systém podpory pre organizácie, ktoré monitorovaniu fondov venujú svoje kapacity – bez toho ťažko zvládneme fondy sledovať naozaj efektívne a profesionálne,“ hovorí Miroslav Mojžiš, koordinátor pracovnej skupiny Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), zodpovednej za fondy EÚ. Experti z pracovnej skupiny pripravujú k otázkam účasti verejnosti na kontrole nových fondov EÚ hromadnú pripomienku a plánujú požiadať o zvolanie zasadnutia Rady vlády SR pre MNO k tejto téme.
 
To, že Partnerská dohoda nevenuje dostatočnú pozornosť nastaveniu verejnej kontroly a účasti nezávislých subjektov na realizácii politiky, považujú mimovládne organizácie za dôkaz toho, že slovenská vláda  nemá záujem zlepšiť transparentnosť a efektívnosť rozdeľovania verejných peňazí. Nasvedčuje tomu aj samotný proces prípravy programových dokumentov, ktorý prebehol do veľkej miery za zatvorenými dverami a s veľmi obmedzenými možnosťami pre zapojenie sa verejnosti a neštátnych aktérov. Okrem potreby vytvoriť dobré podmienky pre verejnú kontrolu fondov sa na konferencii, ktorú minulý rok zorganizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, dohodli zástupcovia MNO aj na ďalších požiadavkách. Považujú za dôležité, aby bolo na Slovensku min.10 % financií z EÚ fondov na roky 2014 – 2020 vyčlenených pre regióny prostredníctvom tzv. mechanizmu CLLD /stranky-uvsr/. Minimálne 5 % financií by podľa nich malo byť vyčlenených na tzv. globálne granty http://www.vlada.gov.sk/urad-vlady-sr/, ktoré by umožnili realizáciu malých projektov neziskovému sektoru a ďalším malým, resp. lokálnym žiadateľom. Partnerská dohoda žiadnym spôsobom nereflektuje požiadavku EK na posilnenie kapacít organizácií občianskej spoločnosti pri tvorbe politík a legislatívy v SR /komponenty/.
 
„Potrebujeme vidieť, že Partnerská dohoda vytvára kvalitný rámec pre otvorené a efektívne využívanie európskych peňazí, s väčšou účasťou občanov na ich kontrole. Slovensko musí v Dohode jasne povedať, ako si predstavuje spoluprácu s mimovládnymi neziskovými organizáciami a nezávislými odborníkmi a musí sa zaviazať, že vytvorí dobré podmienky vrátane nástrojov na financovanie ich práce, technickej podpory a budovania kapacít. Zároveň vytvorí podmienky pre efektívnu a profesionálnu prácu expertov, ktorí sa budú podieľať na monitorovaní fondov. Ak chceme na Slovensku efektívne a transparentne investovať verejné financie,  musí vláda brať tretí sektor ako rovnocenného partnera,“ dodáva Mojžiš.
 
Tlačovú správu pripravili členovia pracovnej skupiny „Programovanie štrukturálnych fondov“ Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.
 
Bližšie informácie: Miroslav Mojžiš, Priatelia Zeme-CEPA, koordinátor pracovnej skupiny Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, tel.: 0908 967 633, mojzis@priateliazeme.sk
 

Poznámky:
 
/stranky-uvsr/ CLLD je nástroj na rozdeľovanie fondov EÚ na miestnej úrovni prostredníctvom združení miestnych aktérov, ako sú obce, miestni podnikatelia, mimovládne organizácie aj jednotlivci. Podobný prístup sa používa v Programe rozvoja vidieka pod názvom LEADER v rámci Poľnohospodárskej politiky EÚ, kde EÚ definovalo minimálnu alokáciu na úrovni 5%.
 
http://www.vlada.gov.sk/urad-vlady-sr/ Globálne granty sú nástroj, ktorý umožňuje prostredníctvom sprostredkovateľa rozdeľovať fondy EÚ na miestnej úrovni malým žiadateľom, napr. mimovládnym organizáciám, malým obciam a malým podnikom. Skúsenosti s globálnymi grantmi ukazujú, že sú dobrým nástrojom pre zníženie administratívnej náročnosti a zvýšenie účinnosti využívania fondov na miestnej úrovni, oproti veľkým programom riadeným ministerstvami.
 
/komponenty/ Pozičný dokument Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014 – 2020: „Prijať opatrenia pre posilnenie kapacít hlavných zainteresovaných subjektov (organizácií občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov) s cieľom umožniť im, aby sa zúčastňovali na formulovaní politík, príprave legislatívy a plnení politických opatrení.
....Fondy SSR by mali podporovať aj budovanie kapacít a ďalšie opatrenia, ktoré umožnia občianskej spoločnosti, aby plnila silnejšiu úlohu verejného dohľadu. Posilnenie schopnosti občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov monitorovať a prispievať k tvorbe a implementácii verejnej politiky zvýši zodpovednosť verejného sektora a prispeje k uskutočňovaniu efektívnych reforiem.“

14221