Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Tretie zasadnutie Rady vlády pre MNO

27.03.2013

Zástupcovia štátnej správy a neziskového sektora sa v pondelok 25. marca 2013 zišli na ďalšom zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.
Ústrednú tému rokovania predstavovali už avizované návrhy deklarácií jednotlivých ministerstiev o spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami na plnení úloh rezortov. Tieto dokumenty sú jedným z kľúčových krokov napĺňania koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

Zhrnutie rokovania v jednotlivých bodoch:

 1. Deklarácie prešli procesom pripomienkovania a v tejto podobe budú predložené k prvému aprílovému zasadnutiu vlády.
   
 2. Prítomní v ďalšom bode programu diskutovali o koncepcii Memoranda o porozumení, ktoré bude jednotným výstupom deklarácií. Naplnenie tejto úlohy zabezpečí zriadená pracovná skupina.
   
 3. Plán úloh Rady vlády pre MNO, ktorý je v súlade s plánom práce vlády SR bol bez pripomienok jednohlasne schválený. Návrh o cyklodoprave a Akčný plán pre deti a mládež boli schválené a odporučené na predloženie vláde SR.
   
 4. Správa o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti bola schválená bez pripomienok.
   
 5. Komora MNO na samostatnom zasadnutí po skončení Rady vlády rozhodla o zástupcoch neziskového sektora v pracovných skupinách pre programovanie jednotlivých štrukturálnych fondov.

10819