Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Tvorba otvoreného informačného systému: analýzy, návrh modelu a záznamy zo stretnutí s cieľovými skupinami

06.02.2015

Národný projekt "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií", realizovaný od marca 2014 do decembra 2015, doteraz vďaka všetkým jeho cenným účastníkom zaznamenal niekoľko míľnikov, ktoré sú zachytené formou výstupov. Prvým takýmto míľnikom bolo získanie bázy pre tvorbu otvoreného informačného systému prostredníctvom troch analýz. Prvá analýza spočíva v zmapovaní legislatívno-inštitucionálneho stavu existujúcich registrov, sprístupňovania a dostupnosti dát, aktérov na úrovni verejnej správy a zdrojov dát. Druhá štúdia popisuje a analyzuje zahraničné systémy akreditácie MNO, s prihliadnutím na aplikáciu týchto poznatkov v prostredí Slovenska. Tretia analýza identifikuje potreby troch špecifických cieľových skupín, ktoré sú aktérmi procesu poskytovania a prijímania verejných finančných zdrojov - verejná správa (poskytovatelia), grantové nadácie (poskytovatelia) a mimovládne neziskové organizácie (prijímatelia).

Ďalším dôležitým míľnikom bolo vytvorenie návrhu modelu otvoreného informačného systému, ktorý bol vypracovaný na základe poznatkov získaných z týchto analýz. Návrh modelu bol následne v ďalších projektových aktivitách podrobený kritickému posúdeniu z viacerých aspektov. Tento proces priebežného získavania spätnej väzby na model do dnešného dňa prebehol formou pracovných workshopov s cieľovými skupinami na území celého Slovenska, ako aj na workshope s medzinárodnou účasťou, ktorý sa realizoval v dňoch 3 – 4. decembra 2014 v Bratislave a z ktorého je vypracovaná správa.

Účastníkom workshopov ako aj širšej odbornej i laickej verejnosti s radosťou sprístupňujeme všetky vyššie spomenuté celkové výstupy rovnako ako niektoré čiastkové výstupy. Tieto výstupy boli vytvorené spoluprácou partnerských organizácií projektu – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri Ministerstve vnútra SR, Centrum pre filantropiu, n.o., SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, PDCS, o.z. a 1. Slovenské neziskové servisné centrum, o.z.
Okrem horeuvedených zrealizovaných aktivít pripravujeme ďalšie verejné stretnutia, workshopy a iné aktivity, o ktorých Vás budeme vždy včas informovať na stránkach všetkých partnerských organizácií. Pre viac informácií o projekte a možnostiach zapojenia sa do jeho aktivít nás, prosím, kontaktujte na akreditacia.mno@minv.sk alebo 02/509 44 988.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (www.esf.gov.sk).

Prílohy


16991