Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Uskutočnil sa hodnotiaci workshop Iniciatívy pre otvorené vládnutie

04.10.2013

Dňa 19. septembra 2013 sa v priestoroch Vodárenského Múzea v Bratislave uskutočnil Hodnotiaci workshop Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorý sa niesol v príjemnej, partnerskej a otvorenej atmosfére.

Hodnotiaci workshop vedený lektormi PDCS bol rozdelený do troch tematických častí: identifikovanie  pozitívnych a negatívnych výsledkov Akčného plánu účastníkmi, diskusia o návrhu Hodnotiacej správy Iniciatívy pre otvorené vládnutie a záverečná diskusia o obsahu vznikajúceho Akčného plánu na obdobie 2014-2015.

Po úvodnom predstavení všetkých účastníkov workshopu sa vytvorili malé pracovné skupiny, ktoré v prvej fáze stretnutia subjektívne vyjadrili úspechy a neúspechy prvého Akčného plánu. Väčšina účastníkov sa zhodla na tom, že za najväčší úspech je možné považovať katalóg zverejnených datasetov verejnej správy na portáli data.gov.sk. Za jeden z neúspechov účastníci považovali nezriadenie Rady vlády SR pre transparentnosť a otvorené vládnutie.

Druhú fázu uviedol Splnomocnenec vlády pre ROS, ktorý predstavil výsledky Akčného plánu od apríla 2012 po jún 2013.  Následne prebiehali dve diskusie súčasne.  Skupiny vytvorené podľa osobného záujmu účastníkov sa venovali problematike a) Otvorených informácií a b) Transparentnosti a otvorenosti pre dialóg. Účastníci oboch diskusií otvorene formulovali obsahové ale aj technické pripomienky k Hodnotiacej správe, ktoré boli zaznamenané a budú zapracované do finálnej verzii Hodnotiacej správy.
V záverečnej odbornej diskusii,  vyjadrili účastníci workshopu svoje návrhy, podnety a kroky, ktoré by mal nový Akčný Plán na obdobie 2014-2016 obsiahnuť. Všetky spomínané pripomienky boli zaznamenané a budú vyhodnocované.

Všetci účastníci poslednej fázy stretnutia vyjadrili svoj pozitívny postoj k zverejneniu svojich kontaktných údajov za účelom budúcej spolupráce pri vytváraní nového Akčného plánu. Tým, deklarovali nielen  občiansku angažovanosť, ale aj dôveru v Úrad Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a v jeho stratégie.

Prezentácia z workshopu

Správa z hodnotiaceho workshopu s fotografiami

13057