Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Uskutočnili sa regionálne stretnutia k tvorbe Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

18.10.2013

V dňoch 30.9., 2.10. a 3.10.2013 sa uskutočnili regionálne stretnutia v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Stretnutia organizované Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a facilitované lektormi PDCS boli priestorom pre hodnotenie končiaceho Akčného plánu na roky 2012 – 2013, ale predovšetkým pre priamu interakciu, diskusiu a vstup do pripravovaného Akčného plánu na roky 2014 – 2016.

Po úvodnom predstavovaní zreflektoval splnomocnenec plnenie Akčného plánu na roky 2012 – 2013. Účastníci stretnutí pracovali v spoločnej skupine, a tak mohli navzájom zdieľať svoje skúsenosti s aplikačnou praxou obsahu úloh. Následne splnomocnenec predstavil úlohy nového Akčného plánu, navrhované v troch základných tematických oblastiach, ktoré identifikuje Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Návrhy na doplnenie a menšie úpravy znenia úloh boli prediskutované, zaznamenané a predstavujú jeden z kľúčov pre vypracovanie druhého návrhu Akčného plánu. Vo všeobecnosti získal prvý návrh podporu zástupcov neziskového sektora účastných na regionálnych stretnutiach.

Návrh Akčného plánu
Prezentácia z regionálnych stretnutí
Správa z regionálnych stretnutí s fotografiami

13165