Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Vagač podal zásadné pripomienky k zákonu o dobrovoľníctve

18.05.2011

Pripomienky Splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť k návrhu zákona o dobrovoľníctve uplatnené v rámci MPK.

Návrh zákona o dobrovoľníctve predstavuje pokračovanie rozvoja neziskového sektora. Právna úprava dobrovoľníctva predstavuje prihlásenie sa k hodnotám, ktoré sú samotnou podstatou neziskového sektora. Úcta k činnostiam, ktoré vykonáva dobrovoľník, je vyjadrená práve v návrhu zákona, ktorý upravuje postavenie dobrovoľníka. Úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť víta návrh predmetného zákona o dobrovoľníctve ako návrh, ktorý upraví základný prvok, na ktorom je samotný neziskový sektor postavený – a tým je samotný človek - dobrovoľník. Súčasťou pripomienok sú aj návrhy, ktoré majú za cieľ vyjadriť hodnotu dobrovoľníckej činnosti v konkrétnych zákonoch, kde dôjde k vytvoreniu podporných inštitútov majúcich za cieľ ešte viac rozvíjať myšlienku dobrovoľníckej činnosti.


Úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť uplatňuje k návrhu zákona o dobrovoľníctve nasledovné pripomienky:

1.    V §2 ods. 3 a) navrhujeme vypustiť slovo „členských“ a vypustiť písmeno c)
Táto pripomienka je zásadná.

2.    V §3 ods. 1c) navrhujeme doplniť za slová „ v civilnej“ slová „a požiarnej“ a za slová „medzinárodnej organizácií“ slová „osobám v ohrození života“

3.    V §3 ods. 1 d) navrhujeme doplniť za slovo „športových“ slovo „telovýchovných“

4.    V §3 ods. 1 e) navrhujeme doplniť za slovo „foriem“ slovo „osobného“

5.    V §3 ods. 2 d) navrhujeme vypustiť slová „členskom pomere“ a písmeno f)
Táto pripomienka je zásadná.

6.    V §4 ods. 1 navrhujeme doplniť o nasledovné písmena:
d) školy a školské zariadenia
e) obec a VÚC
f) Slovenský Červený kríž
g) iné právnické osoby, ak tak ustanoví osobitný predpis
Táto pripomienka je zásadná.

7.    V §4 ods. 2 a) navrhujeme vypustiť slová „a rodné priezvisko“

8.    V §4 ods. 2 b) navrhujeme vypustiť slová „a miesto“

9.    V §4 ods. 2 d)navrhujeme vypustiť celé písmeno d)

10.    V §4 ods. 3 navrhujeme nahradiť slová „je povinná“ slovom „môže“

Táto pripomienka je zásadná.

11.    V §4 ods. 4 navrhujeme nové znenie nasledovne:
(4) Vysielajúca organizácia, ktorá vysiela dobrovoľníka poskytovať dobrovoľnícku činnosť do cudziny, je povinná uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu9) a úrazové poistenie v prospech dobrovoľníka a je povinná podľa druhu, povahy a rozsahu dobrovoľníckej činnosti a podmienok v štáte, v ktorom má poskytovať dobrovoľnícku činnosť, dohodnúť pre tento štát zdravotné poistenie dobrovoľníka a najvyššiu možnú úroveň ochrany bezpečnosti a zdravia dobrovoľníka, ak toto poistenie nie je zabezpečene inak.
Táto pripomienka je zásadná.

12.    V §4 ods. 8 navrhujeme doplniť za slovo „o trvaní“ slovo „ ,rozsahu“
Táto pripomienka je zásadná.

13.    V § 5 ods.1 navrhujeme doplniť za poslednú vetu nasledovné:
Prijímateľom dobrovoľníckej služby nemôže byť obchodná spoločnosť .
Táto pripomienka je zásadná.

14.    V §5 ods. 2 navrhujeme nahradiť slová „je povinný“ slovom „môže“
Táto pripomienka je zásadná.

15.    V §5 ods. 6 navrhujeme doplniť za slovo „o trvaní“ slovo „ ,rozsahu“
Táto pripomienka je zásadná.

16.    V § 6 navrhujeme nadpis Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

17.    V §6 ods. 1 navrhujeme vypustiť slová „, alebo ak dobrovoľníkom je osoba mladšia ako 18 rokov“
Táto pripomienka je zásadná.

18.    V §6 ods. 3a) navrhujeme vypustiť slová „a miesto“ a „a adresu bydliska dobrovoľníka, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu“

19.    §8 navrhujeme ponechať len za podmienky, že v rámci procesu povinných zákonných zmien, ktoré musí uskutočniť vysielajúca organizácia, dôjde k oslobodeniu od platenia správnych poplatkov za vykonanie predmetných zmien.
Táto pripomienka je zásadná.
Súčasne, z dôvodu presahu významu inštitútu dobrovoľníctva aj do iných právnych predpisov, navrhujeme nasledovné pripomienky, ktorých zapracovanie do návrhu zákona prostredníctvom noviel osobitných zákonov dotvorí komplexný právny rámec postavenia dobrovoľníka ako aj inštitútu dobrovoľníckej činnosti.

II.
20.    Navrhujeme novelizáciu Zákonníka práce a to v § 137 sa odsek 5 doplniť písmenom m), ktoré znie:
„m) činnosť vykonávaná na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného zákona.“
Táto pripomienka je zásadná.

21.    § 50 ods.1 písmeno a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:
Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo vo vyhlásení predloženom miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej právnickej osobe podľa odseku 4 (ďalej len „prijímateľ”); ak tento daňovník uplatňuje postup podľa § 33, za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania vykonával daňovník dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu v oblastiach vymedzených v odseku 5 a disponuje písomným potvrdením o trvaní, rozsahu a jej obsahu, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa odseku 4 až do výšky 4 % zaplatenej dane.
Navrhujeme, aby došlo k doplneniu zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. , ktorí by rozšíril možnosti pre fyzické osoby, ktoré asignujú 2% a popri tom vykonávajú dobrovoľnícku činnosť.
Táto pripomienka je zásadná.

22. § 50 ods.5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov navrhujeme doplniť písmeno h), ktoré znie:
h) organizovanie, podpora a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti
Táto pripomienka je zásadná.

23. V §10 ods.2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov navrhujeme doplniť písmeno y), ktoré znie:
y) suma priznaná a vyplatená dobrovoľníkovi v súlade s osobitným prepisom ( zákon o dobrovoľníctve )
Táto pripomienka je zásadná.

24.    V § 103 zákona č. 582/2004 Z.Z. o miestnych daniach a miestnom poplatku navrhujeme doplniť odsek 5 a odsek 6, ktorých znenia sú nasledovné:
5. Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že jedným z kritérií pre oslobodenie alebo zníženie od miestnej dane, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vykonávanie dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného zákona v prospech obce na podporu plnenia jej úloh.
6. Vyšší územný celok môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že jedným z kritérií pre oslobodenie alebo zníženie od dane motorových vozidiel bude vykonávanie dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného zákona v prospech vyššieho územného celku na podporu plnenia jeho úloh.
Ide o návrh, aby v rámci miestnych daní a poplatkov mohla obec alebo VUC prostredníctvom VZN upraviť prípadne oslobodiť od platenia daní tých dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú činnosť v prospech obce.
Táto pripomienka je zásadná.

25.    V § 52a zákona č. 5/2004. Z.Z. o službách zamestnanosti navrhujeme zmenu názvu § 52a na Príspevok na aktivačnú činnosť formou služby vo verejný prospech
Táto pripomienka je zásadná.

FILIP VAGAČ
........................................................................................................................

Splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť

Bratislava, dňa 17.05.2011

Zdroj: http://www.1snsc.sk/vagac_podal_zasadne_pripomienky_k_zakonu_o_dobrovolnictve
3126